Andragogika se specializací na personální rozvoj

Bakalářské kombinované studium

Cíl studia

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci andragogiky ve veřejné správě, neziskových a komerčních organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách, jako je psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání a rozvoje dospělých.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi psychologických a sociálních aspektů edukace se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj. Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých oblastech lidské činnosti a koncipování vzdělávání v oblasti personální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.

Absolventi studijního programu Andragogika se specializací personální rozvoj nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného středoškolského vzdělá­ní)
je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.

Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny.


Další informace o programu poskytuje:

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D., tel.: 585 633 658, e-mail: vit.docekal@upol.cz

Orientační nabídka předmětů tříletého studijního programu
 

Základní teoretické předměty

 
  • Projektování vzdělávací akce
  • Psychologie osobnosti
  • Psychologie učení a vzdělávání
  • Realizace vzdělávací akce
  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Řízení organizací a institucí ve vzdělávání
  • Sociální psychologie
  • Teorie vzdělávání dospělých
  • Úvod do andragogiky
  • Úvod do psychologie
  • Výzkum v sociálních vědách
 

Předměty profilující základ

 
  • Aktivizační metody ve vzdělávání
  • Lektorské kompetence
  • Vzdělávání v organizaci
  • Zkušenostní učení
 

Povinně volitelné předměty profilující základ

 
  • Akademická psaní
  • Andragogická praxe
  • Profesní etika
  • Vzdělávání a personální rozvoj
  • Vzdělávání a poradenství
  • Základy práva
 

Fakultní základ

 
  • Filozofie
 

Diplomový modul

 
  • Metoda v diplomové práci
  • Zadání diplomové práce
  • Diplomový seminář
 

Modul cizích jazyků

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, latina. Jazyková zkouška není podmíněna účastí v kurzech, studenti se mohou připravovat i individuálně. V případě, že zvolí i účast v kurzech, mohou volit mezi dvěma a čtyřmi semestry.

Další povinně volitelné předměty či specializace

 
  • Evaluace vzdělávací akce
  • Gerontagogika
  • Jedinec a organizace
  • Osoby se zdravotním postižením a sociálněvědní výzkum
  • Outdoor training
  • Právo ve vzdělávání
 

Volitelné předměty

Z široké nabídky FF UP