Doktorské studium

Andragogika

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o klasických a zejména současných teoretických a metodologických přístupech v andragogice a jejích odvětvích v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a výzkumných studiích a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat při řešení výzkumných otázek. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru, orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést výzkumy v oblasti vzdělávání dospělých.

Uvedené kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména ve vědeckobadatelské a vzdělávací činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako např. organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání a personální rozvoj dospělých.

Po absolvování doktorského studijního programu Andragogika bude absolvent schopen:

 • přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně,
 • v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy v andragogice jako vědní disciplíně v ČR i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci,
 • v kontextu vývoje příbuzných vědeckých disciplín a ve vztahu ke své odborné profilaci interpretovat, argumentovat a aplikovat soudobé teorie a proměny odborného diskurzu,
 • při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy andragogiky a věd o výchově,
 • vytvářet, prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti v mezinárodně uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením,
 • podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů.
 • aktivně a odborně komunikovat na téma své odbornosti  v jednom cizím jazyce na úrovni,
 • implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

 

Absolvent se uplatní zejména jako akademický, vědecký, výzkumný a řídící pracovník se znalostmi z oboru.

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého a výzkumného potenciálu v akčních polích andragogiky vymezených Vladimírem Jochmannem (1992; 1994), tj. teoretických a empirických aspektů učení a vzdělávání dospělých v oblasti vzdělávání dospělých, kultury, personálního rozvoje a poradenství. Strukturace doktorského studijního programu andragogika je ovlivněna analýzou struktury andragogiky (Šimek, 1998) a analýzou studijních plánů doktorských studijních programů vzdělávání dospělých (andragogiky) v Severní Americe (Sonstrom, Rachal, Mohn, 2012). Doktorský studijní program je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecko-výzkumně kvalifikované odborníky, kteří budou schopni samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií na základě vlastního výzkumu společenské praxe. Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních řízení, a to jak ve veřejné, tak i soukromé sféře. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec vzdělávání dospělých. Tyto dovednosti předpokládají identifikaci vědeckého a výzkumného problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím teoretických, kvalitativních i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogiky v oboru sociálních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, jako jsou teorie učení a vzdělávání dospělých, lidského rozvoje a teorie (sociálního a personálního) poradenství.

Literatura a zdroje:

 • Jochman, V. (1992). Výchova dospělých – andragogika. In Varia sociologica et andragogica (s. 11-21). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jochmann, V. (1994). Integrální andragogika. In Andragogika. Teoretický seminář k pojetí andragogiky (s. 15-19). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Sonstrom, W. J., Rachal, J. R., Mohn, R. S. (2012). The Commission of Professors of Adult Education 2008 Standards as Evidenced in the Curricula of Doctoral Education in North America. Adult Education Quarterly, 63(2), 147-164.
 • Šimek, D. (1998). Approaches to the Curriculum of Andragogy. In Šimek, D. (ed.). The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides (s. 472-479). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Přijímací zkouška

Studium je určeno především pro absolventy navazujícího magisterského studijního programu Andragogika. Případní absolventi příbuzných oborů, zejména z oborů v programu pedagogika, ale i z programů sociálních věd (sociologie, sociální práce, politické vědy apod.), případně jiných příbuzných humanitních oborů.

Úspěšné vykonání přijímacího řízení, v rámci kterého budou ověřovány:

 1. předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci,
 2. dovednosti prezentovat a obhajovat projekt disertační práce (který bude v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště),
 3. schopnost komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce (anglický, německý nebo ruský jazyk) zejména v intencích tématu předloženého projektu disertační práce.

 

Přijímací zkouška má ústní formu. Přijímací zkouška spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně pěti normostran je přílohou přihlášky ke studiu. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl výzkumné práce a jeho zdůvodnění, teoretické ukotvení, přehled současného stavu výzkumu k vybrané problematice, výzkumnou otázku a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných výzkumných prací musí projekt obsahovat zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu.

 

Rámcová témata:

 • Proměny profesního vzdělávání.
 • Učení dospělých v biografické perspektivě.
 • Rozvoj talentu - talent management – srovnání základních přístupů
 • Rozvoj digitálních znalostí a dovedností: politika a praxe
 • Kritický pohled na aplikaci vzdělávacího modelu 70/20/10
 • a další

 

Garant programu:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., tel.: 585 633 407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Další informace o přijímacím řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu jsou dostupné ZDE

 


Kulturní antropologie

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Kulturní antropologie disponuje znalostmi teorií a metod kulturní antropologie, disponuje detailní znalostí teoretických principů a metodologických postupů kulturní antropologie spojených s vymezováním výzkumného problému, přípravou a praktickým provedením vlastního výzkumného šetření, metod získávání a zpracování dat a prezentace výsledků badatelské práce v národním i mezinárodním kontextu. Absolvent disponuje takovými znalostmi, aby dokázal v domácím i zahraničním prostředí diskutovat aktuální témata kulturní antropologie, s ohledem na problémy a výzvy současných společností, jak v lokální, tak v globální perspektivě. Absolvent je schopen samostatně provádět vlastní vědeckou činnost, je schopen aktivní týmové vědecké práce, umí vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem. Na základě své práce dokáže dospět k novým zjištěním a závěrům, které vedou k rozvoji oboru. Absolvent je profesně připraven především pro odbornou práci v akademickém a vědeckovýzkumném prostředí; v základním i aplikovaném výzkumu. Vedle toho je absolvent připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů a projektů. Uplatní se též jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v rozvojových a humanitárních organizacích vládních i nevládních, v pozici experta v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Je také připraven působit na pozicích odborného pracovníka ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích a to i na mezinárodní úrovni.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia kulturní antropologie je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru anebo v oboru příbuzném (např. sociologie, historie, politologie, kulturologie, religionistika, sociální práce, mezinárodní vztahy). V případě, že se k doktorskému studiu kulturní antropologie hlásí uchazeč, který je absolventem magisterského studia v příbuzném oboru, může oborová rada určit podmínky pro jeho připuštění ke zkoušce. V případě absolventů příbuzného oboru může oborová rada stanovit podmínky pro další průběh studia.
Přijímací zkouška má ústní formu. Přijímací zkouška spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně 5 normostran se přikládá k přihlášce. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl výzkumné práce a jeho zdůvodnění, výzkumnou otázku, teoretické ukotvení, přehled současného stavu výzkumu k vybrané problematice a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných terénních výzkumných prací musí projekt obsahovat zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu v souvislostech s konkrétním tématem plánovaného terénního šetření.

Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat vyhraněný badatelský zájem o kulturní antropologii a adekvátní znalosti z oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd, zejména v souvislosti s projektem plánované disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho cizího jazyka na úrovni B2 a vyšší. Oborová rada může stanovit způsob, kterým uchazeč prokáže patřičnou znalost cizího jazyka (např. požadavek předložení dokladu o vykonání národně či mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka apod.).

Uchazeč k přihlášce dále může doložit dosavadní působení v oboru (publikované práce, přednášky apod.). Doporučuje se předložit také návrh osoby školitele a případná vyjádření či doporučení budoucího školitele či doporučení jiných relevantních osob, resp. odborníků či konzultantů.
Uchazeči/uchazečky budou navrženi k přijetí na základě zhodnocení výše uvedených dokumentů
a výsledků ústního pohovoru.

Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP.

Termín poslání badatelského záměru je 15. 5. 2020.

Garant oboru:

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D., Dr.
tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 398, e-mail: hana.horakova@upol.cz

Další informace k přijímacímu řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu.


Migrační studia

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky

Charakteristika programu

Doktorský studijní program migrační studia se zabývá studiem soudobé mezinárodní migrace, jejích podob, konceptuálních uchopení, rovněž nových jevů a důsledků migračních procesů. Studijní program reaguje na vzrůstající intenzitu mezinárodní migrace, kdy se objevuje množství nových významů a interpretací, které se od pohybů lidí napříč národně-státními jednotkami odvíjí a usilují o jejich vysvětlení. Program reaguje na vývoj interdisciplinárních přístupů a rostoucího významu migrace v současných společnostech. V zahraničí patří migrační studia k dynamicky se rozvíjející disciplíně, která se na předních univerzitách etablovala do podoby samostatného oboru se značným důrazem na vědecko-výzkumnou činnost s patřičnou výzkumnou infrastrukturou. Program odpovídá na nové potřeby společností a výzvy v oblastech sociální soudržnosti. Migrace je významným iniciátorem sociálních změn a migrační studia poskytují adekvátní odpovědi v oblasti výzkumu, experimentálních řešení nových společenských výzev a poskytování evidence pro politické rozhodování.
Cílem doktorského studijního programu migrační studia je připravit kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou a odbornou tvůrčí práci v organizacích, které se zabývají různými aspekty migračních a integračních politik či pomoci. Absolvent bude odborníkem na témata z oblasti mezinárodní migrace, bude připraven vést diskusi o aktuálních tématech migračních studií, zapojovat se do mezinárodních badatelských aktivit, provádět výzkum, zapojovat se do výzkumných týmů, jak na lokální, národní i globální úrovni a do odborných diskusí. Bude připraven se podílet na rozvoji migračních a integračních politik. Kreditní systém v celkovém rozsahu 240 kreditů umožňuje přizpůsobit výběr povinně volitelných a volitelných předmětů konkrétnímu zaměření studujících v rámci oboru a současně využít potřebné interdisciplinarity. Cíle studia jsou v souladu se strategickými dokumenty v oblasti migrace na národní úrovni.
Podrobná pravidla pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UP).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent získá široké teoretické znalosti o podobách lidské mobility a o roli vnitřní i mezinárodní migrace v rámci procesů sociálních změn a globalizace, stejně jako o hlavních teoriích a konceptech současné mezinárodní migrace. Bude znát základní typy migrace, stejně jako mít přehled o teoriích a konceptech (konvenční, transnacionální), užívané metodologii výzkumu v migračních studiích (kvalitativní i kvantitativní), o metodologických principech výzkumu v sociálních vědách, nových přístupech a zásadách uplatnění interdisciplinarity. Osvojí si nová témata migračních studií a získá přehled napříč různými oblastmi bádání. Získá detailní znalosti teoretických principů a metodologických postupů v migračních studiích zaměřených na tvorbu dat a jejich interpretaci (provedením vlastního výzkumného šetření), dále jejich projekce do různých oblastí politik podle zásad evidence, a to v národním i mezinárodním kontextu. Bude znát pojetí migrace ve vztahu k religiozitě a etnicitě a mít přehled o migrační situaci v nadnárodním, národním a lokálním kontextu, a o vymezení politického diskurzu migrace včetně charakteristik jednotlivých národních imigračních a integračních politik. Absolvent bude disponovat takovými znalostmi, že je schopen v národním i mezinárodním kontextu obstát v diskusi o aktuálních tématech migračních studií, zapojovat se do mezinárodních badatelských aktivit, jak na lokální, národní i globální úrovni a obstát v odborných diskusích.
Absolvent doktorského studijního oboru Migrační studia je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních a sociálních programů. Uplatní se jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi a tvůrce politik ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici experta či výzkumného pracovníka v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále bude připraven na výkon pozic odborných pracovníků v domácích a zahraničních výzkumných organizacích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích. Nalezne uplatnění v oblasti zpracovávání analýz, expertiz, procesních a dopadových evaluací, projektování sociálních politik a tvorby politik evidence jako průřezové agendy, zejména pak při výkonu různých podob imigračních a integračních politik. Např. v organizacích jako je Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, Policie ČR a v zacílených službách zaměřených na oblast migrace (Úřad práce ČR, Český statistický úřad, neziskové organizace, samospráva, média atd.), dále i v mezinárodních organizacích zabývající se migrací (UNHCR, IOM a další).

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru, anebo v oboru příbuzném (např. sociologie, kulturní antropologie, globální a rozvojová studia, demografie, kulturní a sociální geografie, historie, politologie, kulturologie, religionistika, sociální práce, mezinárodní vztahy, mediální a komunikační studia).
Přijímací zkouška má ústní formu. Spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně 5 normostran se přikládá k přihlášce. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického (výzkumného) záměru – výběr tématu, specifikaci (výzkumného) problému, cíl práce – jeho specifikaci a zdůvodnění, hlavní (výzkumnou) otázku, dále teoretické ukotvení s ohledem na současný stav bádání vztahující se k vybranému tématu/problému a výběr a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných výzkumných prací musí projekt obsahovat rovněž zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu v souvislostech s konkrétním tématem.
Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat vyhraněný badatelský zájem o migrační studia a adekvátní znalosti z oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd, zejména v souvislosti s projektem plánované disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho cizího jazyka.
Uchazeč k přihlášce může doložit dosavadní působení v oboru (publikované práce, přednášky apod.), s ohledem na skutečnost, že spíše bude pocházet z jiných oborů, může doložit také motivační dopis, ve kterém objasní svůj zájem o studium. Doporučuje se předložit také návrh osoby školitele a případná vyjádření či doporučení budoucího školitele či doporučení jiných relevantních osob, resp. odborníků či konzultantů. Uchazeči/uchazečky budou navrženi k přijetí na základě zhodnocení výše uvedených dokumentů a výsledků ústního pohovoru. Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP.
Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku. Více informací o doktorském studijním programu a administrativních náležitostech přijímacího řízení lze nalézt na zvláštním webu Filozofické fakulty.

Garant oboru:

doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., Dr.,
tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 472, e-mail: daniel.topinka@upol.cz

Další informace k přijímacímu řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu.


Sociologie

Délka prezenčního i kombinovaného studia: 4 roky.

Charakteristika programu

Doktorský studijní program je zaměřen na systematické rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oboru sociologie, tj. na hlubší porozumění sociologické teorii a metodologii, na rozvoj výzkumných kompetencí a rovněž na zvládnutí pravidel vědecké a odborné komunikace. Jeho cílem je připravit plně kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou či pro projektovou, koncepční a jinou vysoce odbornou tvůrčí práci v různých typech společenských institucí a organizací.

V souladu s celofakultním systémem doktorských studijních programů je studium rozděleno do pěti samostatných oblastí-modulů: Vědeckovýzkumný modul; Modul oborové specializace; Modul tzv. soft skills; Pedagogický modul; Disertační modul. Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje studujícím přizpůsobit výběr svému konkrétnímu zaměření především v rámci oboru sociologie, zároveň otevírá možnosti pro získání širší interdisciplinární perspektivy. (Studijní program doktorského studia sociologie ZDE a složení oborové rady najdete ZDE. Podrobná pravidla pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UP.)

Profil a uplatnění absolventa/absolventky

Absolventi/absolventky doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociologických teoriích a umí je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Rozumí významu sociologických teorií pro interpretaci procesů sociální praxe, jsou schopni vybrat a aplikovat vhodnou teorii pro analýzu problému. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží zpracovat náročný výzkumný projekt, navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postupy v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Disponují také znalostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s počítačovými programy pro analýzu obou základních typů dat. Nabyté znalosti jsou schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezinárodních výzkumných sítí a podílet se na řešení výzkumných, i interdisciplinárních úloh. K mezinárodní participaci jim napomáhají rozvinuté jazykové dovednosti v minimálně jednom světovém jazyku.

Součástí odborných kompetencí absolventů/absolventek je dovednost psát odborné texty dle platných standardů publikování – recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich; kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních – workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích a kongresech; taktéž připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.

Absolventi/absolventky jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty, předkládat návrhy a doporučení k řešení sociálních problémů.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia sociologie je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru. Oborová rada může povolit vykonání přijímací zkoušky rovněž uchazečům/uchazečkám, kteří absolvovali magisterské studium příbuzného oboru, resp. určit podmínky pro jejich připuštění ke zkoušce, a následně je navrhnout děkanovi k přijetí. V případě absolventů/absolventek příbuzného oboru stanoví oborová rada podmínky pro další průběh studia.

Těžištěm přijímací zkoušky je rozprava o výzkumném projektu plánované disertační práce. Projekt v rozsahu 3−5 normostran je součástí přihlášky. Projekt obsahuje určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl práce a výzkumnou otázku, stav teorie a výzkumu k vybrané problematice a zvolený metodologický přístup. Preferovány jsou projekty z následujících okruhů: sociologie náboženství; sociologie výchovy a vzdělávání; ekonomické sociologie; politické sociologie; sociologie práce a podniku; sociologie rodiny; sociologie stárnutí a stáří (sociální gerontologie); sociologie genderu; sociologie etnických a marginalizovaných skupin; sociologie životního způsobu.

Uchazeči/uchazečky prokáží v přijímacím pohovoru znalosti převyšující úroveň stanovenou pro státní závěrečnou zkoušku ze sociologie (příp. z dalšího sociálně vědního oboru, např. sociální a kulturní antropologie, sociální psychologie, politologie, religionistiky), které souvisejí se širším zaměřením budoucí disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho světového jazyka, přednostně angličtiny. Od uchazečů/uchazeček se očekává, že budou schopni představit plánovaný výzkumný záměr a adekvátně reagovat na otázky komise jak v českém, tak eventuálně v anglickém (či jiném světovém jazyce).

Součástí přihlášky jsou případně doklady o dosavadním působení uchazeče/uchazečky v oboru: publikované práce, přednášky apod., eventuálně i vyjádření budoucího školitele/školitelky či doporučení jiných relevantních osob.

Na základě výsledků pohovoru a zhodnocení výše uvedených dokumentů předloží přijímací komise, potažmo oborová rada doktorského studia  návrh na přijetí uchazeče/uchazečky děkanovi FF UP. (Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP).

Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku. Více informací o doktorském studijním programu a administrativních náležitostech přijímacího řízení lze nalézt na zvláštním webu Filozofické fakulty.

Garantka doktorského studijního programu sociologie:

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 404, e-mail: dana.sykorova@upol.cz