Doktorské studium

Andragogika

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o klasických a zejména současných teoretických a metodologických přístupech v andragogice a jejích odvětvích v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a výzkumných studiích a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat při řešení výzkumných otázek. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru, orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést výzkumy v oblasti vzdělávání dospělých.

Uvedené kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména ve vědeckobadatelské a vzdělávací činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako např. organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání a personální rozvoj dospělých.

Po absolvování doktorského studijního programu Andragogika bude absolvent schopen:

 • přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně,
 • v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy v andragogice jako vědní disciplíně v ČR i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci,
 • v kontextu vývoje příbuzných vědeckých disciplín a ve vztahu ke své odborné profilaci interpretovat, argumentovat a aplikovat soudobé teorie a proměny odborného diskurzu,
 • při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy andragogiky a věd o výchově,
 • vytvářet, prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti v mezinárodně uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením,
 • podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů.
 • aktivně a odborně komunikovat na téma své odbornosti  v jednom cizím jazyce na úrovni,
 • implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

 

Absolvent se uplatní zejména jako akademický, vědecký, výzkumný a řídící pracovník se znalostmi z oboru.

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého a výzkumného potenciálu v akčních polích andragogiky vymezených Vladimírem Jochmannem (1992; 1994), tj. teoretických a empirických aspektů učení a vzdělávání dospělých v oblasti vzdělávání dospělých, kultury, personálního rozvoje a poradenství. Strukturace doktorského studijního programu andragogika je ovlivněna analýzou struktury andragogiky (Šimek, 1998) a analýzou studijních plánů doktorských studijních programů vzdělávání dospělých (andragogiky) v Severní Americe (Sonstrom, Rachal, Mohn, 2012). Doktorský studijní program je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecko-výzkumně kvalifikované odborníky, kteří budou schopni samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií na základě vlastního výzkumu společenské praxe. Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních řízení, a to jak ve veřejné, tak i soukromé sféře. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec vzdělávání dospělých. Tyto dovednosti předpokládají identifikaci vědeckého a výzkumného problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím teoretických, kvalitativních i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogiky v oboru sociálních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, jako jsou teorie učení a vzdělávání dospělých, lidského rozvoje a teorie (sociálního a personálního) poradenství.

Literatura a zdroje:

 • Jochman, V. (1992). Výchova dospělých – andragogika. In Varia sociologica et andragogica (s. 11-21). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jochmann, V. (1994). Integrální andragogika. In Andragogika. Teoretický seminář k pojetí andragogiky (s. 15-19). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Sonstrom, W. J., Rachal, J. R., Mohn, R. S. (2012). The Commission of Professors of Adult Education 2008 Standards as Evidenced in the Curricula of Doctoral Education in North America. Adult Education Quarterly, 63(2), 147-164.
 • Šimek, D. (1998). Approaches to the Curriculum of Andragogy. In Šimek, D. (ed.). The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides (s. 472-479). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Přijímací zkouška

Studium je určeno především pro absolventy navazujícího magisterského studijního programu Andragogika. Případní absolventi příbuzných oborů, zejména z oborů v programu pedagogika, ale i z programů sociálních věd (sociologie, sociální práce, politické vědy apod.), případně jiných příbuzných humanitních oborů.

Úspěšné vykonání přijímacího řízení, v rámci kterého budou ověřovány:

 1. předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci,
 2. dovednosti prezentovat a obhajovat projekt disertační práce (který bude v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště),
 3. schopnost komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce (anglický, německý nebo ruský jazyk) zejména v intencích tématu předloženého projektu disertační práce.

 

Přijímací zkouška má ústní formu. Přijímací zkouška spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně pěti normostran je přílohou přihlášky ke studiu. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl výzkumné práce a jeho zdůvodnění, teoretické ukotvení, přehled současného stavu výzkumu k vybrané problematice, výzkumnou otázku a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných výzkumných prací musí projekt obsahovat zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu.

 

Rámcová témata:

 • Proměny profesního vzdělávání.
 • Učení dospělých v biografické perspektivě.
 • Rozvoj talentu - talent management – srovnání základních přístupů
 • Rozvoj digitálních znalostí a dovedností: politika a praxe
 • Kritický pohled na aplikaci vzdělávacího modelu 70/20/10
 • a další

 

Garant programu:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., tel.: 585 633 407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Další informace o přijímacím řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu jsou dostupné ZDE

 


Sociologie

Délka prezenčního i kombinovaného studia: 4 roky.

Charakteristika programu

Doktorský studijní program je zaměřen na systematické rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oboru sociologie, tj. na hlubší porozumění sociologické teorii a metodologii, na rozvoj výzkumných kompetencí a rovněž na zvládnutí pravidel vědecké a odborné komunikace. Jeho cílem je připravit plně kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou či pro projektovou, koncepční a jinou vysoce odbornou tvůrčí práci v různých typech společenských institucí a organizací.

V souladu s celofakultním systémem doktorských studijních programů je studium rozděleno do pěti samostatných oblastí-modulů: Vědeckovýzkumný modul; Modul oborové specializace; Modul tzv. soft skills; Pedagogický modul; Disertační modul. Nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje studujícím přizpůsobit výběr svému konkrétnímu zaměření především v rámci oboru sociologie, zároveň otevírá možnosti pro získání širší interdisciplinární perspektivy. (Studijní program doktorského studia sociologie ZDE a složení oborové rady najdete ZDE. Podrobná pravidla pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UP.)

Profil a uplatnění absolventa/absolventky

Absolventi/absolventky doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociologických teoriích a umí je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Rozumí významu sociologických teorií pro interpretaci procesů sociální praxe, jsou schopni vybrat a aplikovat vhodnou teorii pro analýzu problému. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží zpracovat náročný výzkumný projekt, navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postupy v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Disponují také znalostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s počítačovými programy pro analýzu obou základních typů dat. Nabyté znalosti jsou schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezinárodních výzkumných sítí a podílet se na řešení výzkumných, i interdisciplinárních úloh. K mezinárodní participaci jim napomáhají rozvinuté jazykové dovednosti v minimálně jednom světovém jazyku.

Součástí odborných kompetencí absolventů/absolventek je dovednost psát odborné texty dle platných standardů publikování – recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich; kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních – workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích a kongresech; taktéž připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.

Absolventi/absolventky jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty, předkládat návrhy a doporučení k řešení sociálních problémů.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia sociologie je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru. Oborová rada může povolit vykonání přijímací zkoušky rovněž uchazečům/uchazečkám, kteří absolvovali magisterské studium příbuzného oboru, resp. určit podmínky pro jejich připuštění ke zkoušce, a následně je navrhnout děkanovi k přijetí. V případě absolventů/absolventek příbuzného oboru stanoví oborová rada podmínky pro další průběh studia.

Těžištěm přijímací zkoušky je rozprava o výzkumném projektu plánované disertační práce. Projekt v rozsahu 3−5 normostran je součástí přihlášky. Projekt obsahuje určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl práce a výzkumnou otázku, stav teorie a výzkumu k vybrané problematice a zvolený metodologický přístup. Preferovány jsou projekty z následujících okruhů: sociologie náboženství; sociologie výchovy a vzdělávání; ekonomické sociologie; politické sociologie; sociologie práce a podniku; sociologie rodiny; sociologie stárnutí a stáří (sociální gerontologie); sociologie genderu; sociologie etnických a marginalizovaných skupin; sociologie životního způsobu.

Uchazeči/uchazečky prokáží v přijímacím pohovoru znalosti převyšující úroveň stanovenou pro státní závěrečnou zkoušku ze sociologie (příp. z dalšího sociálně vědního oboru, např. sociální a kulturní antropologie, sociální psychologie, politologie, religionistiky), které souvisejí se širším zaměřením budoucí disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho světového jazyka, přednostně angličtiny. Od uchazečů/uchazeček se očekává, že budou schopni představit plánovaný výzkumný záměr a adekvátně reagovat na otázky komise jak v českém, tak eventuálně v anglickém (či jiném světovém jazyce).

Součástí přihlášky jsou případně doklady o dosavadním působení uchazeče/uchazečky v oboru: publikované práce, přednášky apod., eventuálně i vyjádření budoucího školitele/školitelky či doporučení jiných relevantních osob.

Na základě výsledků pohovoru a zhodnocení výše uvedených dokumentů předloží přijímací komise, potažmo oborová rada doktorského studia  návrh na přijetí uchazeče/uchazečky děkanovi FF UP. (Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP).

Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku. Více informací o doktorském studijním programu a administrativních náležitostech přijímacího řízení lze nalézt na zvláštním webu Filozofické fakulty.

Garantka doktorského studijního programu sociologie:

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 404, e-mail: dana.sykorova@upol.cz

Kulturní antropologie

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Kulturní antropologie disponuje znalostmi teorií a metod kulturní antropologie, disponuje detailní znalostí teoretických principů a metodologických postupů kulturní antropologie spojených s vymezováním výzkumného problému, přípravou a praktickým provedením vlastního výzkumného šetření, metod získávání a zpracování dat a prezentace výsledků badatelské práce v národním i mezinárodním kontextu. Absolvent disponuje takovými znalostmi, aby dokázal v domácím i zahraničním prostředí diskutovat aktuální témata kulturní antropologie, s ohledem na problémy a výzvy současných společností, jak v lokální, tak v globální perspektivě. Absolvent je schopen samostatně provádět vlastní vědeckou činnost, je schopen aktivní týmové vědecké práce, umí vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem. Na základě své práce dokáže dospět k novým zjištěním a závěrům, které vedou k rozvoji oboru. Absolvent je profesně připraven především pro odbornou práci v akademickém a vědeckovýzkumném prostředí; v základním i aplikovaném výzkumu. Vedle toho je absolvent připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů a projektů. Uplatní se též jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v rozvojových a humanitárních organizacích vládních i nevládních, v pozici experta v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Je také připraven působit na pozicích odborného pracovníka ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích a to i na mezinárodní úrovni.

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia kulturní antropologie je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru anebo v oboru příbuzném (např. sociologie, historie, politologie, kulturologie, religionistika, sociální práce, mezinárodní vztahy). V případě, že se k doktorskému studiu kulturní antropologie hlásí uchazeč, který je absolventem magisterského studia v příbuzném oboru, může oborová rada určit podmínky pro jeho připuštění ke zkoušce. V případě absolventů příbuzného oboru může oborová rada stanovit podmínky pro další průběh studia.
Přijímací zkouška má ústní formu. Přijímací zkouška spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně 5 normostran se přikládá k přihlášce. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl výzkumné práce a jeho zdůvodnění, výzkumnou otázku, teoretické ukotvení, přehled současného stavu výzkumu k vybrané problematice a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných terénních výzkumných prací musí projekt obsahovat zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu v souvislostech s konkrétním tématem plánovaného terénního šetření.

Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat vyhraněný badatelský zájem o kulturní antropologii a adekvátní znalosti z oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd, zejména v souvislosti s projektem plánované disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho cizího jazyka na úrovni B2 a vyšší. Oborová rada může stanovit způsob, kterým uchazeč prokáže patřičnou znalost cizího jazyka (např. požadavek předložení dokladu o vykonání národně či mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka apod.).

Uchazeč k přihlášce dále může doložit dosavadní působení v oboru (publikované práce, přednášky apod.). Doporučuje se předložit také návrh osoby školitele a případná vyjádření či doporučení budoucího školitele či doporučení jiných relevantních osob, resp. odborníků či konzultantů.
Uchazeči/uchazečky budou navrženi k přijetí na základě zhodnocení výše uvedených dokumentů
a výsledků ústního pohovoru.

Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP.

Termín poslání badatelského záměru je 30. dubna běžného roku.

Garant oboru:

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D., Dr.
tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 398, e-mail: hana.horakova@upol.cz

Další informace k přijímacímu řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu.


Religionistika

Délka prezenčního i kombinovaného studia 4 roky

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu získají systematické znalosti z teorie a metodologie religionistiky, včetně dovednosti jejich aplikace na zkoumanou oblast bádání. Dále si osvojí jak vysoce specializované znalosti z oblasti dějin náboženství (na základě studia primárních i sekundárních pramenů), tak i aktuální poznatky o výzkumu současné religiozity. Tyto znalostní kompetence budou rozvinuty na základě důrazu na kvalitativní, kvantitativní a experimentální (laboratorní i terénní) výzkum náboženských jevů. Absolvent si osvojí řadu vysoce specializovaných poznatků, bude schopen tvůrčím způsobem interpretovat studované texty, analyzovat a kriticky zhodnotit jejich argumentační strukturu, analyzovat a kriticky zhodnotit komplexní i kontroverzní problémy v jejich souvislostech. Zvládne zásady vědecké práce v klíčových religionistických disciplínách. Současně získá dovednosti týmové spolupráce a práce s moderními výzkumnými technologiemi, které se používají k měření kognitivních funkcí člověka.

Absolventi budou rovněž vyškoleni k tomu, jak se zapojit do vědeckých týmů, jak vypracovat kvalitní výzkumný projekt či na mezinárodní úrovni prezentovat výsledky vědecké práce. Součástí odborných kompetencí absolventů je také dovednost psát odborné texty dle platných standardů publikování – recenze, výzkumné zprávy, časopisecké studie, monografie či kapitoly v monografiích.

 

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia programu religionistika je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v oboru religionistika anebo v oboru příbuzném.

Součástí příjímacího řízení je přijímací zkouška, která proběhne ústní formou. Jejím těžištěm je diskuse o povaze výzkumného projektu disertační práce. Minimální rozsah projektu, který je součástí přihlášky, je 5 normostran (včetně bibliografie).  Projekt musí obsahovat výzkumnou otázku, cíl práce, stav výzkumu bádané problematiky, navrženou metodologii výzkumu a bibliografii k tématu.

Preferovány jsou projekty z následujících religionistických subdisciplín: dějiny náboženství, kognitivní religionistika, sociologie náboženství a antropologie náboženství.

Uchazeč musí doložit znalost alespoň jednoho světového cizího jazyka. V případě, že to vyžaduje povaha disertační práce, tak i jazyka pramenného. Od uchazečů se očekává, že budou schopni představit plánovaný výzkumný záměr a adekvátně reagovat na otázky komise.

Uchazeč doloží dosavadní výsledky vědecko-vzdělávací činnosti, jako jsou např. publikace, přednášky, odborné stáže či stipendijní pobyty, konferenční vystoupení, zapojení do grantové činnosti, apod.

Uchazeči budou navrženi k přijetí děkanovi na základě ohodnocení výše uvedených dokumentů
a výsledků ústního pohovoru komisí pro přijímací řízení a oborovou radou.

Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku. Více informací o doktorském studijním programu a administrativních náležitostech přijímacího řízení lze nalézt na zvláštním webu Filozofické fakulty.

 

Garant programu

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.tomas.bubik@upol.cz

třída Svobody 26, místnost 3.39, tel.:  585633398


Migrační studia

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky

Charakteristika programu

Doktorský studijní program migrační studia se zabývá studiem soudobé mezinárodní migrace, jejích podob, konceptuálních uchopení, rovněž nových jevů a důsledků migračních procesů. Studijní program reaguje na vzrůstající intenzitu mezinárodní migrace, kdy se objevuje množství nových významů a interpretací, které se od pohybů lidí napříč národně-státními jednotkami odvíjí a usilují o jejich vysvětlení. Program reaguje na vývoj interdisciplinárních přístupů a rostoucího významu migrace v současných společnostech. V zahraničí patří migrační studia k dynamicky se rozvíjející disciplíně, která se na předních univerzitách etablovala do podoby samostatného oboru se značným důrazem na vědecko-výzkumnou činnost s patřičnou výzkumnou infrastrukturou. Program odpovídá na nové potřeby společností a výzvy v oblastech sociální soudržnosti. Migrace je významným iniciátorem sociálních změn a migrační studia poskytují adekvátní odpovědi v oblasti výzkumu, experimentálních řešení nových společenských výzev a poskytování evidence pro politické rozhodování.
Cílem doktorského studijního programu migrační studia je připravit kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou a odbornou tvůrčí práci v organizacích, které se zabývají různými aspekty migračních a integračních politik či pomoci. Absolvent bude odborníkem na témata z oblasti mezinárodní migrace, bude připraven vést diskusi o aktuálních tématech migračních studií, zapojovat se do mezinárodních badatelských aktivit, provádět výzkum, zapojovat se do výzkumných týmů, jak na lokální, národní i globální úrovni a do odborných diskusí. Bude připraven se podílet na rozvoji migračních a integračních politik. Kreditní systém v celkovém rozsahu 240 kreditů umožňuje přizpůsobit výběr povinně volitelných a volitelných předmětů konkrétnímu zaměření studujících v rámci oboru a současně využít potřebné interdisciplinarity. Cíle studia jsou v souladu se strategickými dokumenty v oblasti migrace na národní úrovni.
Podrobná pravidla pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UP).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent získá široké teoretické znalosti o podobách lidské mobility a o roli vnitřní i mezinárodní migrace v rámci procesů sociálních změn a globalizace, stejně jako o hlavních teoriích a konceptech současné mezinárodní migrace. Bude znát základní typy migrace, stejně jako mít přehled o teoriích a konceptech (konvenční, transnacionální), užívané metodologii výzkumu v migračních studiích (kvalitativní i kvantitativní), o metodologických principech výzkumu v sociálních vědách, nových přístupech a zásadách uplatnění interdisciplinarity. Osvojí si nová témata migračních studií a získá přehled napříč různými oblastmi bádání. Získá detailní znalosti teoretických principů a metodologických postupů v migračních studiích zaměřených na tvorbu dat a jejich interpretaci (provedením vlastního výzkumného šetření), dále jejich projekce do různých oblastí politik podle zásad evidence, a to v národním i mezinárodním kontextu. Bude znát pojetí migrace ve vztahu k religiozitě a etnicitě a mít přehled o migrační situaci v nadnárodním, národním a lokálním kontextu, a o vymezení politického diskurzu migrace včetně charakteristik jednotlivých národních imigračních a integračních politik. Absolvent bude disponovat takovými znalostmi, že je schopen v národním i mezinárodním kontextu obstát v diskusi o aktuálních tématech migračních studií, zapojovat se do mezinárodních badatelských aktivit, jak na lokální, národní i globální úrovni a obstát v odborných diskusích.
Absolvent doktorského studijního oboru Migrační studia je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních a sociálních programů. Uplatní se jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi a tvůrce politik ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici experta či výzkumného pracovníka v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále bude připraven na výkon pozic odborných pracovníků v domácích a zahraničních výzkumných organizacích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích. Nalezne uplatnění v oblasti zpracovávání analýz, expertiz, procesních a dopadových evaluací, projektování sociálních politik a tvorby politik evidence jako průřezové agendy, zejména pak při výkonu různých podob imigračních a integračních politik. Např. v organizacích jako je Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, Policie ČR a v zacílených službách zaměřených na oblast migrace (Úřad práce ČR, Český statistický úřad, neziskové organizace, samospráva, média atd.), dále i v mezinárodních organizacích zabývající se migrací (UNHCR, IOM a další).

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru, anebo v oboru příbuzném (např. sociologie, kulturní antropologie, globální a rozvojová studia, demografie, kulturní a sociální geografie, historie, politologie, kulturologie, religionistika, sociální práce, mezinárodní vztahy, mediální a komunikační studia).
Přijímací zkouška má ústní formu. Spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně 5 normostran se přikládá k přihlášce. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického (výzkumného) záměru – výběr tématu, specifikaci (výzkumného) problému, cíl práce – jeho specifikaci a zdůvodnění, hlavní (výzkumnou) otázku, dále teoretické ukotvení s ohledem na současný stav bádání vztahující se k vybranému tématu/problému a výběr a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných výzkumných prací musí projekt obsahovat rovněž zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu v souvislostech s konkrétním tématem.
Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat vyhraněný badatelský zájem o migrační studia a adekvátní znalosti z oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd, zejména v souvislosti s projektem plánované disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho cizího jazyka.
Uchazeč k přihlášce může doložit dosavadní působení v oboru (publikované práce, přednášky apod.), s ohledem na skutečnost, že spíše bude pocházet z jiných oborů, může doložit také motivační dopis, ve kterém objasní svůj zájem o studium. Doporučuje se předložit také návrh osoby školitele a případná vyjádření či doporučení budoucího školitele či doporučení jiných relevantních osob, resp. odborníků či konzultantů. Uchazeči/uchazečky budou navrženi k přijetí na základě zhodnocení výše uvedených dokumentů a výsledků ústního pohovoru. Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP.
Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku. Více informací o doktorském studijním programu a administrativních náležitostech přijímacího řízení lze nalézt na zvláštním webu Filozofické fakulty.

Garant oboru:

doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., Dr.,
tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 472, e-mail: daniel.topinka@upol.cz

Další informace k přijímacímu řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu.


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)