Migrační studia

Bakalářské prezenční dvouoborové a bakalářské kombinované jednooborové studium

délka studia 3 roky

Cíl studia

Kolik je migrantů ve světě? Kolik v Evropě? A kolik v Česku? Jsme imigračním státem? Z jakých států migranti přichází? Kde se usídlují? Jak se živí? Jaký je jejich věk? Co si představit pod pojmem vysoce kvalifikovaná migrace? A co mezinárodní ochrana?  Jaké jsou sociální a kulturní dopady migrace? Jaké jsou výhledy a trendy? Jaká je česká migrační politika? Co víme o lidech s migrační zkušeností? Co o Češích žijících v zahraničí?

Na tyto a mnohé další otázky dává odpověď nově otevřený obor Migrační studia. Bakalářské studium je dvouoborové nebo kombinované. Jedná se v Česku o novou akademickou disciplínu, která se zabývá studiem migrace a jejích sociálních důsledků. V zahraničí patří mezi prestižní obory a setkává se s velkým zájmem uchazečů o studium, protože reaguje na vzrůstající intenzitu mezinárodní migrace a reaguje na potřebu poznávat a rozumět novým jevům, které migraci provází.  

Charakteristika studia

Migrační studia se věnují různým podobám lidské mobility. Přináší přehled o hlavních teoriích a konceptech současné mezinárodní migrace z pohledu různých vědeckých disciplín. Jsou založeny interdisciplinárně a spojují v sobě znalosti mnoha oborů, které se zkoumání migrace věnují (např. kulturní antropologie, sociologie, historie, geografie, psychologie). Migrační studia se zabývají základními typy migrace, stejně jako tradičními i novějšími teoriemi. Zkoumají migraci prostřednictvím výzkumných metod a technik, rovněž sociální souvislosti migrace, zaměřují se poznání aktuální migrační situace v nadnárodním, národním a lokálním kontextu a na zkoumání politického diskurzu migrace (imigračních a integračních politik) – v našem případě ve středoevropském prostoru. Důraz přitom kladou na tvorbu a interpretaci dat o migraci a o migrantech a na kritickou reflexi aktuálních i minulých migračních událostí, nástrojů a užívané terminologie.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent se bude orientovat v komplexním jevu migrace. Získá znalosti o podobách lidské mobility, souvisejících sociálních změnách a teoriích vysvětlujících současnou migraci. Bude patřit k odborníkům na migraci, kteří v Česku chybí. Bude umět vytvářet, shromažďovat a interpretovat data o migraci, provádět základní výzkum a kriticky reflektovat téma migrace. Bude se orientovat v  oblasti migračních a integračních politik a umět vyhodnotit a interpretovat poznatky o migraci. Bude znát historický kontext migrací, koncepty migrace, metody a techniky výzkumu v oblasti migrace a teoretické přístupy v oboru. Absolvent bude připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů. Uplatní se jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici experta v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Bude připraven na výkon pozic odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích. Nalezne uplatnění v oblasti výkonu imigrační a integrační politiky – v Česku nebo v zahraničí.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

Další informace o programu poskytuje:

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D, Tř. Svobody, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 472, e-mail: daniel.topinka@upol.cz

Doktorský studijní program

Délka kombinovaného i prezenčního studia: 4 roky

Charakteristika programu

Doktorský studijní program migrační studia se zabývá studiem soudobé mezinárodní migrace, jejích podob, konceptuálních uchopení, rovněž nových jevů a důsledků migračních procesů. Studijní program reaguje na vzrůstající intenzitu mezinárodní migrace, kdy se objevuje množství nových významů a interpretací, které se od pohybů lidí napříč národně-státními jednotkami odvíjí a usilují o jejich vysvětlení. Program reaguje na vývoj interdisciplinárních přístupů a rostoucího významu migrace v současných společnostech. V zahraničí patří migrační studia k dynamicky se rozvíjející disciplíně, která se na předních univerzitách etablovala do podoby samostatného oboru se značným důrazem na vědecko-výzkumnou činnost s patřičnou výzkumnou infrastrukturou. Program odpovídá na nové potřeby společností a výzvy v oblastech sociální soudržnosti. Migrace je významným iniciátorem sociálních změn a migrační studia poskytují adekvátní odpovědi v oblasti výzkumu, experimentálních řešení nových společenských výzev a poskytování evidence pro politické rozhodování.

Cílem doktorského studijního programu migrační studia je připravit kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou a odbornou tvůrčí práci v organizacích, které se zabývají různými aspekty migračních a integračních politik či pomoci. Absolvent bude odborníkem na témata z oblasti mezinárodní migrace, bude připraven vést diskusi o aktuálních tématech migračních studií, zapojovat se do mezinárodních badatelských aktivit, provádět výzkum, zapojovat se do výzkumných týmů, jak na lokální, národní i globální úrovni a do odborných diskusí. Bude připraven se podílet na rozvoji migračních a integračních politik. Kreditní systém v celkovém rozsahu 240 kreditů umožňuje přizpůsobit výběr povinně volitelných a volitelných předmětů konkrétnímu zaměření studujících v rámci oboru a současně využít potřebné interdisciplinarity. Cíle studia jsou v souladu se strategickými dokumenty v oblasti migrace na národní úrovni.

Podrobná pravidla pro studium v doktorských studijních programech obsahuje Studijní a zkušební řád UP).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent získá široké teoretické znalosti o podobách lidské mobility a o roli vnitřní i mezinárodní migrace v rámci procesů sociálních změn a globalizace, stejně jako o hlavních teoriích a konceptech současné mezinárodní migrace. Bude znát základní typy migrace, stejně jako mít přehled o teoriích a konceptech (konvenční, transnacionální), užívané metodologii výzkumu v migračních studiích (kvalitativní i kvantitativní), o metodologických principech výzkumu v sociálních vědách, nových přístupech a zásadách uplatnění interdisciplinarity. Osvojí si nová témata migračních studií a získá přehled napříč různými oblastmi bádání. Získá detailní znalosti teoretických principů a metodologických postupů v migračních studiích zaměřených na tvorbu dat a jejich interpretaci (provedením vlastního výzkumného šetření), dále jejich projekce do různých oblastí politik podle zásad evidence, a to v národním i mezinárodním kontextu. Bude znát pojetí migrace ve vztahu k religiozitě a etnicitě a mít přehled o migrační situaci v nadnárodním, národním a lokálním kontextu, a o vymezení politického diskurzu migrace včetně charakteristik jednotlivých národních imigračních a integračních politik. Absolvent bude disponovat takovými znalostmi, že je schopen v národním i mezinárodním kontextu obstát v diskusi o aktuálních tématech migračních studií, zapojovat se do mezinárodních badatelských aktivit, jak na lokální, národní i globální úrovni a obstát v odborných diskusích.

Absolvent doktorského studijního oboru Migrační studia je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních a sociálních programů. Uplatní se jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi a tvůrce politik ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici experta či výzkumného pracovníka v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále bude připraven na výkon pozic odborných pracovníků v domácích a zahraničních výzkumných organizacích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích. Nalezne uplatnění v oblasti zpracovávání analýz, expertiz, procesních a dopadových evaluací, projektování sociálních politik a tvorby politik evidence jako průřezové agendy, zejména pak při výkonu různých podob imigračních a integračních politik. Např. v organizacích jako je Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, Policie ČR a v zacílených službách zaměřených na oblast migrace (Úřad práce ČR, Český statistický úřad, neziskové organizace, samospráva, média atd.), dále i v mezinárodních organizacích zabývající se migrací (UNHCR, IOM a další).

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru, anebo v oboru příbuzném (např. sociologie, kulturní antropologie, globální a rozvojová studia, demografie, kulturní a sociální geografie, historie, politologie, kulturologie, religionistika, sociální práce, mezinárodní vztahy, mediální a komunikační studia).

Přijímací zkouška má ústní formu. Spočívá především v rozpravě nad výzkumným projektem plánované disertační práce. Projekt v rozsahu přibližně 5 normostran se přikládá k přihlášce. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického (výzkumného) záměru – výběr tématu, specifikaci (výzkumného) problému, cíl práce – jeho specifikaci a zdůvodnění, hlavní (výzkumnou) otázku, dále teoretické ukotvení s ohledem na současný stav bádání vztahující se k vybranému tématu/problému a výběr a zdůvodnění metodologického přístupu k řešení daného problému. U empiricky orientovaných výzkumných prací musí projekt obsahovat rovněž zhodnocení etických souvislostí plánovaného výzkumu v souvislostech s konkrétním tématem.

Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat vyhraněný badatelský zájem o migrační studia a adekvátní znalosti z oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd, zejména v souvislosti s projektem plánované disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

Uchazeč k přihlášce může doložit dosavadní působení v oboru (publikované práce, přednášky apod.), s ohledem na skutečnost, že spíše bude pocházet z jiných oborů, může doložit také motivační dopis, ve kterém objasní svůj zájem o studium. Doporučuje se předložit také návrh osoby školitele a případná vyjádření či doporučení budoucího školitele či doporučení jiných relevantních osob, resp. odborníků či konzultantů. Uchazeči/uchazečky budou navrženi k přijetí na základě zhodnocení výše uvedených dokumentů a výsledků ústního pohovoru. Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP.

Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku. Více informací o doktorském studijním programu a administrativních náležitostech přijímacího řízení lze nalézt na zvláštním webu Filozofické fakulty.

Garant oboru:

Doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., Dr., tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 472, e-mail: daniel.topinka@upol.cz

Další informace k přijímacímu řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)