Migrační studia

Bakalářské prezenční dvouoborové a bakalářské kombinované jednooborové studium

délka studia 3 roky

Cíl studia

Kolik je migrantů ve světě? Kolik v Evropě? A kolik v Česku? Jsme imigračním státem? Z jakých států migranti přichází? Kde se usídlují? Jak se živí? Jaký je jejich věk? Co si představit pod pojmem vysoce kvalifikovaná migrace? A co mezinárodní ochrana?  Jaké jsou sociální a kulturní dopady migrace? Jaké jsou výhledy a trendy? Jaká je česká migrační politika? Co víme o lidech s migrační zkušeností? Co o Češích žijících v zahraničí?

Na tyto a mnohé další otázky dává odpověď nově otevřený obor Migrační studia. Bakalářské studium je dvouoborové nebo kombinované. Jedná se v Česku o novou akademickou disciplínu, která se zabývá studiem migrace a jejích sociálních důsledků. V zahraničí patří mezi prestižní obory a setkává se s velkým zájmem uchazečů o studium, protože reaguje na vzrůstající intenzitu mezinárodní migrace a reaguje na potřebu poznávat a rozumět novým jevům, které migraci provází.  

Charakteristika studia

Migrační studia se věnují různým podobám lidské mobility. Přináší přehled o hlavních teoriích a konceptech současné mezinárodní migrace z pohledu různých vědeckých disciplín. Jsou založeny interdisciplinárně a spojují v sobě znalosti mnoha oborů, které se zkoumání migrace věnují (např. kulturní antropologie, sociologie, historie, geografie, psychologie). Migrační studia se zabývají základními typy migrace, stejně jako tradičními i novějšími teoriemi. Zkoumají migraci prostřednictvím výzkumných metod a technik, rovněž sociální souvislosti migrace, zaměřují se poznání aktuální migrační situace v nadnárodním, národním a lokálním kontextu a na zkoumání politického diskurzu migrace (imigračních a integračních politik) – v našem případě ve středoevropském prostoru. Důraz přitom kladou na tvorbu a interpretaci dat o migraci a o migrantech a na kritickou reflexi aktuálních i minulých migračních událostí, nástrojů a užívané terminologie.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent se bude orientovat v komplexním jevu migrace. Získá znalosti o podobách lidské mobility, souvisejících sociálních změnách a teoriích vysvětlujících současnou migraci. Bude patřit k odborníkům na migraci, kteří v Česku chybí. Bude umět vytvářet, shromažďovat a interpretovat data o migraci, provádět základní výzkum a kriticky reflektovat téma migrace. Bude se orientovat v  oblasti migračních a integračních politik a umět vyhodnotit a interpretovat poznatky o migraci. Bude znát historický kontext migrací, koncepty migrace, metody a techniky výzkumu v oblasti migrace a teoretické přístupy v oboru. Absolvent bude připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů. Uplatní se jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici experta v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Bude připraven na výkon pozic odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích. Nalezne uplatnění v oblasti výkonu imigrační a integrační politiky – v Česku nebo v zahraničí.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

Další informace o programu poskytuje:

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D, Tř. Svobody, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 472, e-mail: daniel.topinka@upol.cz