Andragogika

Bakalářské prezenční studium

Sdružený studijní program maior a minor v prezenční formě studia (pouze v kombinaci s programem Sociologie), délka studia: 3 roky

Charakteristika studia

Prezenční bakalářské studium programu Andragogika směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se výchovy a vzdělávání dospělých. Studium je zaměřeno na teoretické i praktické problémy při orientaci člověka v procesech sociální změny, zejména na mobilizaci lidského kapitálu a jeho zdrojů. Studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi v andragogice, psychologie a teorie managementu vzdělávání, a dále teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto vědních oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu práce při mobilizaci lidských zdrojů, zejména v rámci celoživotního učení a vzdělávání. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Absolvent umí efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů a účinně je také regenerovat. Je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti vzdělávání zaměstnanců v hospodářských organizacích, ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitního vzdělávání.

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci akčního pole andragogiky ve státní správě, samosprávě a nestátních organizacích a v hospodářských institucích. Tyto kompetence mají základ v teoretických znalostech ze vztažných věd andragogiky, andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých a v praktických dovednostech v oblasti mobilizace lidských zdrojů, zejména v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Další informace o programu poskytuje:

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D., tel.: 585 633 358, e-mail: vit.docekal@upol.cz


Navazující magisterské studium

Navazující magisterské prezenční a kombinované studium

Samostatný studijní program anebo studijní program maior a minor Andragogika v prezenční formě studia (pouze v kombinaci s programem Sociologie nebo Kulturní antropologie), v kombinované formě pouze samostatný studijní program, standardní délka studia 2 roky.

Charakteristika studia

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblastech profesního, sociálního, kulturního a celoživotního vzdělávání. Navazující magisterské studium se zaměřuje na teoretický kontext vzdělávání a rozvoje dospělých z oblasti společenských a humanitních věd, konkrétně pak ze sociologie výchovy a filozofie výchovy. Důraz je kladen na metody sociálně-vědního výzkumu a jejich využitelnost v praxi. Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti rozvoje lidských zdrojů v organizaci, které jsou využitelné v organizacích komerčního sektoru, veřejné správy či neziskových organizacích.

Předpoklad uplatnitelnosti

Znalosti andragogické teorie, znalosti a dovednosti empirického výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých, dovednosti v oblasti tvorby, realizace a evaluace vzdělávacích projektů, lektorské dovednosti. Znalosti a dovednosti z oboru psychologie, sociologie, managementu a řízení lidských zdrojů pro koncepční práci v oblasti vzdělávání, jeho organizace a v oblasti řízení lidských zdrojů.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

UP - Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v oboru andragogika (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě samostatně sestaveného a u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle výzkumu, předmětu výzkumu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu přibližně tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu k nahlédnutí i diploma supplement absolvovaného studia.

Další informace o programu poskytuje:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., tel.: 585 633 407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)