Andragogika

Bakalářské prezenční studium

Sdružený studijní program maior a minor v prezenční formě studia (pouze v kombinaci s programem Sociologie), délka studia: 3 roky

Charakteristika studia

Prezenční bakalářské studium programu Andragogika směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se výchovy a vzdělávání dospělých. Studium je zaměřeno na teoretické i praktické problémy při orientaci člověka v procesech sociální změny, zejména na mobilizaci lidského kapitálu a jeho zdrojů. Studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi v andragogice, psychologie a teorie managementu vzdělávání, a dále teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto vědních oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu práce při mobilizaci lidských zdrojů, zejména v rámci celoživotního učení a vzdělávání. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Absolvent umí efektivně využívat osobních a osobnostních zdrojů a účinně je také regenerovat. Je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti vzdělávání zaměstnanců v hospodářských organizacích, ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitního vzdělávání.

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci akčního pole andragogiky ve státní správě, samosprávě a nestátních organizacích a v hospodářských institucích. Tyto kompetence mají základ v teoretických znalostech ze vztažných věd andragogiky, andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých a v praktických dovednostech v oblasti mobilizace lidských zdrojů, zejména v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Další informace o programu poskytuje:

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D., tel.: 585 633 358, e-mail: vit.docekal@upol.cz


Navazující magisterské prezenční studium

Samostatný studijní program anebo studijní program maior a minor Andragogika v  prezenční formě studia (pouze v kombinaci s programem Sociologie nebo Kulturní antropologie), délka studia: 2 roky

Charakteristika studia

Navazující magisterské studijního programu Andragogika v návaznosti na bakalářské studium prohlubuje teoretické poznání z oblasti výchovy a vzdělávání dospělých a opěrných disciplín. Studijní program Andragogika výrazně vychází z interdisciplinárního pojetí integrální andragogiky, které je svým vývojem výrazně spjato s olomouckým pojetím oboru, jako vědy o mobilizaci lidského potenciálu, vycházejíc z  konstatování Émile Durkheima, že „výchova je neobyčejně sociální věc ve svých zdrojích jako ve svých funkcích“,  a to v oblastech vzdělávání dospělých, péče o dospělé v problémových uzlech jejich životní dráhy a jejich socializaci. V tomto pojetí je vzdělávání dospělých chápáno nikoliv jako samostatný předmět andragogiky, ale jako jeden z nosných nástrojů sociální intervence. Vlivem své interdisciplinarity obohacuje andragogika své kurikulární jádro o poznatky opěrných disciplín, jako je teorie výchovy, didaktika, filozofie, sociologie, psychologie či právo.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblasti profesní, sociální, kulturní a celoživotního vzdělávání. Ať se jedná o identifikaci vzdělávacích potřeb, cílů vzdělávání, vzdělávacích programů, vzdělávacích prostředků, vlastní realizace a evaluace vzdělávání. Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení lidských zdrojů, poradenství, vzdělávání a rozvoji dospělých či v oblastech kulturního života společnosti. Orientují se také v oblastech spojených se sociální politikou a sociální prací. Vazba na studijní program Sociologie nabízí uplatnění v oblasti výzkumu (zaměřených např. na lidské zdroje v organizacích) či ve spolupráci s veřejnou správou a samosprávou. Spojení studijního programu se studijním programem Kulturní antropologie nabízí studentům možnosti uplatnění v oblasti práce v kulturních centrech, práce s menšinami, apod. Profil absolventa tak poskytuje absolventům výhodu širokých možností uplatnění v oblastech společenské praxe.

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v široké oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu studia a jeho navázání na konkrétní aplikace (řízení lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Cíl studia svým směřováním k obecnosti a teoretickému zastřešení navazuje na cíle studia bakalářského.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl studijní program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement absolvovaného bakalářského studia.

Další informace o programu poskytuje:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., tel.: 585 633 407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Navazující magisterské kombinované studium

Cíl studia

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu studia a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblastech profesního, sociálního, kulturního a celoživotního vzdělávání. Navazující magisterské studium rozšiřuje poznatky z bakalářského studia o teoretický kontext z oblasti společenských a humanitních věd, konkrétně pak ze sociologie výchovy a filozofie výchovy. Důraz je kladen také na metody sociálně-vědního výzkumu a jeho využitelnost v praxi. Absolvent je také vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti rozvoje lidských zdrojů v organizaci, které jsou využitelné v organizacích komerčního sektoru, veřejné správy či v neziskových organizacích. Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijních programů z oblasti sociálních věd a pedagogiky zejména na studijní programy Andragogika v profilaci na personální management, Andragogika se specializací personální rozvoj, Sociální práce, příp. Školský management/Řízení vzdělávacích institucí.

Požadavky přijímací zkoušky

UP - Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v Andragogice (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl studijní program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia. 
Další informace o programu poskytuje:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., tel.: 585 633 407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Orientační nabídka předmětů dvouletého studijního programu

Základní teoretické předměty

 

 • Filozofie výchovy
 • Metodologie společenských věd
 • Metody sociálního výzkumu ve vědách o výchově
 • Výchova a společnost
 • Znalosti a společnost
 • Integrální andragogika

 

Předměty profilující základ

 

 • Vývoj edukologického myšlení
 • Trendy v andragogice
 • Práce a organizace
 • Reflexivita v edukologických vědách
 • Teorie rozvoje lidských zdrojů
 • Sociální politika

 

Diplomový modul

 

 • Zadání diplomové práce a projekt
 • Diplomový seminář
 • Finalizace diplomové práce

 

Povinně volitelné předměty

 

 • Analýza anglického diskursu
 • Psychologie zdraví a nemoci
 • Týmová spolupráce
 • Práce a společnost
 • Organizační učení
 • Integrace imigrantů
 • Teorie a metoda v sociální práci
 • Způsoby života v moderní společnosti
 • Politické instituce a ideologie
 • Projektové učení v andragogice
 • Kognitivní vědy
 • Historie a teorie antropologického myšlení
 • Současné antropologické přístupy a trendy

 

Volitelné předměty

Z široké nabídky FF UP