Sociologie

Bakalářské prezenční studium

Sdružený studijní program maior a minor v prezenční formě studia, délka studia: 3 roky

Charakteristika studia

Prezenční bakalářské studium programu Sociologie spojuje teoretické poznání v oblasti sociologické teorie, teorie základních oblastí společenského života (rodiny, výchovy, ekonomiky, náboženství atd.), metodiky a metodologie sociologických výzkumů a života české společnosti. Současně obsahuje přesahy do blízkých společenskovědních oborů, zejména historie, filozofie, antropologie. Ve výuce se prosazuje multiparadigmatický a interdisciplinární přístup k sociologickému vědění. Důraz je kladen zejména na adekvátní vymezení relevantních problémů či jednotlivých výzkumných témat, na přípravu výzkumných projektů a realizaci empirických výzkumů. Akcentována je schopnost studenta porozumět odborným textům, analyzovat jejich obsah a zahrnout jejich závěry či kritiku do vlastních studentských textů. Zvláštní důraz je kladen na propojení teorie, metodologie (metodiky) a praxe. Studium je ukončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a u varianty maior obhajobou bakalářské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven kompetencemi v oblastech teoretického a především aplikovaného sociologického vědění, kterého je možno využít v administrativní, poradenské, učitelské a výzkumné praxi. Vedle orientace na řešení praktických úloh je cílem studijního oboru také kultivace myšlení studujících. Důraz je kladen i na kompetence absolventů pokračovat v sebevzdělávání a rozvíjení odborných znalostí, praktických dovedností a schopností.

Absolventovy dovednosti a znalosti mohou být uplatněny ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru. Uplatnění absolventů se očekává na pozici sociologa, který aplikuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Provádí sociologické průzkumy včetně příslušných analýz, zajišťuje sběr dat a jejich sociologické interpretace. Studuje a sociologicky interpretuje statistická data v rámci daného referenčního rámce (např. trh práce apod.). Uplatnění absolventů se očekává také v oblastech koncepční, metodické a analytické práce, zpracovávání odborných stanovisek k projektům, provádění sociologických výzkumů zaměřených např. na oblast protidrogové prevence, prevence kriminality, na problematiku národnostních menšin, na problematiku trhu práce apod. Absolventi se mohou dále uplatnit na pozicích, které jsou spojeny s aplikací sociologie v personalistice, ve vztazích k veřejnosti, v reklamě, v městském plánování apod.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Další informace o programu poskytuje:

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., tel.: 585 633 393, e-mail: helena.kubatova@upol.cz


Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

V prezenční formě studia je realizován samostatný studijní program a sdružený studijní program maior a minor, délka studia: 2 roky

Charakteristika studia

Navazující magisterské studium studijního programu Sociologie prohlubuje odborné znalosti a dovednosti v oblasti sociologické teorie, metodologie a sociálního výzkumu získané v bakalářském studiu. Umožňuje odbornou profilaci absolventů, které vybavuje základy samostatné odborné práce.

Absolventi navazujícího magisterského programu sociologie jsou schopni popsat a interpretovat důležité otázky současného sociologického diskursu. Mají přehled o metodologii oboru a jsou schopni vybrat a aplikovat vhodnou teorii a výzkumnou strategii pro analýzu problému. Zvládnou navrhnout, zorganizovat a provést sociální výzkum, získávat data a s využitím moderní techniky provádět jejich analýzu. Na těchto základech jsou schopni samostatně provádět analýzu konkrétních sociálních nebo kulturních problémů, vyvodit z výzkumných zjištění závěry, zhodnotit zvolený postup a předkládat praktické návrhy a doporučení k řešení sociálních nebo kulturních problémů.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru - na pozici sociologa/socioložky vyžadující koncepční, metodickou a analytickou práci, provádění sociologických výzkumů v oblasti protidrogové prevence, prevence kriminality, problematiky národnostních menšin apod. Absolventi získávají také pracovní pozice spojené s aplikací sociologie v personalistice, na úseku vztahů s veřejností, v oboru propagace a reklamy, městském plánování, kulturních centrech apod. Pro uvedené oblasti uplatnění jsou vhodné kombinace se studijními programy Andragogiky či Kulturní antropologie.

Část absolventů pokračuje v doktorském studiu sociologie.

Cílem studijního programu je příprava kvalifikovaných odborníků, kteří se mohou uplatit jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu nebo při odborné práci v různých typech společenských institucí a organizací. Pro naplnění tohoto cíle jsou studenti vybaveni znalostmi soudobého sociologického diskursu, metodologických přístupů a různých výzkumných strategií. Jsou schopni navrhnout a realizovat sociální výzkum, získávat a analyzovat empirická data při současném zohlednění praktických a etických otázek souvisejících s výzkumem.

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (zvláště pro volbu minor oboru lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl studijní program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement absolvovaného bakalářského studia.

Další informace o programu poskytuje:

doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D., tel.: 585 633 399, e-mail: dan.rysavy@upol.cz


Rigorózní řízení

V rámci programu sociologie lze konat rigorózní řízení opravňující získat titul PhDr. Řízení se skládá z obhajoby rigorózní práce (max. z 50 % obsahově shodná s diplomovou prací), zkoušky z dějin filozofie (koná se na KF FF UP, odpovědná osoba Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.) a oborové zkoušky zahrnující a) kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie; b) současný sociologický diskurs a metodologii.  

Další informace o programu poskytuje:

doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D., tel.: 585 633 399, e-mail: dan.rysavy@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)