Sociální práce

Bakalářské kombinované studium

Délka studia: 3 roky

Cíl studia

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních organizacích, podložených teoretickými znalostmi ze vztažných věd sociální práce, sociální práce jako samostatné vědecké disciplíny a prak­tickými dovednostmi v jednání s klienty i jinými subjekty.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění formálních požadavků pro studium na vysoké škole.

Charakter studia

Kombinované bakalářské studium programu Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce. Studium je zaměřeno na disciplíny, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, na posílení vazeb mezi těmito disciplínami s cílem dosáhnout dobré orientace absolventů v množství růz­ných multidisciplinárně podmíněných problémů klientů. Z obecně orientovaného prv­ního ročníku, kde studium pokrývají zejména úvody do vztažných věd sociální práce, vycházejí aplikované disciplíny a jejich vyústění do prakticky zaměřených předmětů studia ročníku druhého. Završující třetí ročník je orientován téměř výhradně prakti­cistně s převahou nácviku dovedností v sociální práci. Je významným způsobem využíváno zkušeností studentů z jejich praktické výuky.

Profil absolventa

Absolvent kombinovaného bakalářského studia Sociální práce je vybaven základními teoretickými znalostmi v humanitních oborech a zejména teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu sociální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdě­lávání, rozvíjení odborných kompetencí. Studium naplňuje Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, a tedy svým obsahem odpovídá požadavkům kladeným na odbornou způsobilost sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky přijímací zkoušky

OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti sociální práce, dále testuje osvojení si obsahu doporučené literatury.

Doporučená literatura:

  • MATOUŠEK, Oldřich et al. (2010) Sociální práce v praxi. Praha: Portál.
  • MATOUŠEK, Oldřich et al. (2011) Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál.

Přihlášku ke kombinovanému studiu programu Sociální práce lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky

Další informace o programu poskytuje:

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D., Tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc, tel.: 585 633 410, e-mail: eva.klimentova@upol.cz

Ročník / disciplína     

Rozsah prezenční výuky

Ukončení

1. ročník

 

 

Filozofie a etika sociální práce 

9

K

Základy psychologie 

9

Zk

Úvod do sociologie 

9

Zk

Úvod do práva 

9

K

Sociální politika 1

17

z, Zk

Psychologický výcvik 1

17

z

Teorie a metody sociální práce 1

17

z, Zk

VD – Základy andragogiky 

9

K

VD – Řízení lidských zdrojů

9

K

VD – Kultura a klima organizace

9

K

VD – Úvod do timemanagementu

9

K

Úvod do studia a do vědecké práce 1

9

z

Úvod do studia a do vědecké práce 2

9

z

Supervidovaná odborná praxe 1

40

z

Supervidovaná odborná praxe 2

40

z

 

 

 

2. ročník

 

 

Psychologie osobnosti

9

Zk

Sociální psychologie 

9

K

Teorie a metody sociální práce 2

17

Zk

Občanské právo v praxi soc. práce

17

K

Metody sociálního výzkumu 

17

K

Metodologie bakalářské práce 1

17

z

Kasuistický seminář 1

17

z

Supervize 1

9

K

VD – Techniky sociální práce

9

K

VD – Sociální práce se seniory

9

K

VD – Kasuistický seminář 2

9

z

VD – Poradenský proces

9

K

Supervidovaná odborná praxe 3

40

z

Supervidovaná odborná praxe 4

40

z

 

 

 

3. ročník

 

 

Sociální deviace

17

z, Zk

Ontogenetická psychologie

9

K

Sociální politika 2

9

Zk

Problémy sociálního soužití

9

K

Cizí jazyk *)

4

Zk

Trestní právo

9

K

Metodologie bakalářské práce 2

4

z

Metodologie bakalářské práce 3

4

z

Supervize 2

9

z

VD – Psychosociální výcvik 2

9

z

VD – Rodina v kontextu sociální práce

9

K

VD – Projektový management

9

z

VD – Psychopatologie

9

K

Supervidovaná odborná praxe 5

40

z

Supervidovaná odborná praxe 6

40

z

Volitelné předměty z nabídky UP (4 kredity)

 

Zk – zkouška

K – kolokvium

z – zápočet

VD – volitelná disciplína

*) zkoušku z cizího jazyka je možno složit kdykoli v průběhu studia.

Změna v rozložení předmětů v jednotlivých ročnících vyhrazena.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)