Závěrečné práce

Zadání bakalářských a magisterských prací

Směrnice pro zadávání, vedení a obhajobu závěrečných kvalifikačních prací v bakalářských a magisterských oborech na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je dostupná zde:

 

Studenti denního studia se řídí následujícími pokyny (bod 5 je platný i pro studenty studia kombinovaného):

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ TÉMAT PRACÍ PRO ROK 2019

1. Výběr tématu práce z nabídky členů katedry 

 • Vstřícná témata jsou dostupné zde: http://bit.ly/35ENMmE.
 • Témata je možné po stažení souboru třídit dle oborů (některá témata jsou vypsána pro více oborů - zahrňte tedy do svého výběru i vícečetné možnosti zahrnující Váš obor - např. AND/SOC, REL/KA/SOC apod.) i stupně (v případě varianty Bc./Mgr. můžete téma zpracovat na Bc. i Mgr. studiu).
 • Je možné zpracovat i téma navržené studentem - záleží vždy na domluvě s konkrétním vedoucím.
 • Je možné, aby více studentů zpracovávalo jedno téma - záleží však na domluvě s vedoucím práce.

2. Návštěva příslušného potenciálního vedoucího diplomové práce v jeho konzultačních hodinách (případně kontakt s učitelem prostřednictvím e-mailu či telefonu)

 • Kontakty na jednotlivé vedoucí (včetně doktorandů) naleznete na webových stránkách katedry (https://ksa.upol.cz/lide/#c34430).
 • Student a vedoucí společně vyplní formulář Návrh tématu závěrečné práce - naleznete v příloze a na webu katedry.

3. Vyplněný formulář  s podpisy studenta a vedoucího odevzdá student do přihrádky vedoucímu příslušného oddělení:

 • Sociologie – Helena Kubátová.
 • Andragogika – Miroslav Dopita.
 • Kulturní antropologie – Kateřina Mildnerová.
 • Religionistika - Tomáš Bubík.
 • Vyplněný a podepsaný formulář může též naskenovat a poslat na e-mailovou adresu příslušného vedoucího oddělení.
 • Termín: do 17. prosince 2019.
 • formulář zde

4. O schválení či neschválení svého návrhu se student dozví prostřednictvím vedoucího své práce. V případě neschválení návrhu závěrečné práce bude na formuláři studentovi doporučen další postup.

5. Poté, co téma bylo studentovi schváleno, vloží ho do STAGu.

 1. Je nutné vedoucímu BP/DP odevzdat originál formuláře z IS STAG podepsaný autorem/autorkou BP/DP (tedy originál podpisu studenta). Nelze proto odevzdat dokument s naskenovaným podpisem. K zaslání použijte poštovní služby - zásilku zašlete na adresu katedry tj. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, k rukám vedoucího BP/DP (doplňte jméno), Křížkovského 511/10, 771 47  Olomouc.
 2. Dokument vygenerovaný z IS STAG zašlete ve třech podepsaných výtiscích.
 3. Dokument zašlete do 10. dubna 2020 (studenti prezenčního studia) do 3. května 2020 (studenti kombinovaného studia).
 4. Po podepsání vedoucí BP/DP zajistí předání všech tří výtisků na sekretariát KSA pro evidenci a distribuci na studijní odd. FF. 
 5. Třetí výtisk bude uložen na sekretariátu KSA a bude předán po ukončení mimořádných opatření studentovi/studentce.

V případě problémů se zadáváním závěrečné práce se obracejte na tajemníka katedry (vit.docekal@upol.cz).

Náležitosti prací a pokyny k odevzdání

Pokyny k odevzdání

Diplomová práce se odevzdává ve dvou výtiscích: 1. výtisk v pevné nebo lepené vazbě (bude po obhajobě vrácen studentovi); 2. výtisk v lepené vazbě (NE KROUŽKOVÉ), který bude vytištěn OBOUSTRANNĚ a bude v něm vloženo CD (zůstane v archivu na katedře).

Formulář zadání se do diplomové práce neváže! (Viz zápis z porady vedoucích kateder ze dne 31. 5. 2017).

Formální náležitosti prací

Doporučená struktura prací a pokyny k formálním náležitostem pro

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ PRÁCE

Formuláře posudků

Užití formulářů posudků bakalářských a magisterských prací je pouze doporučeno a není závazné. Vedoucí práce či oponent může zvolit takový formulář posudku, který dle jeho názoru nejlépe vyhovuje charakteru hodnocené závěrečné práce. Může si jej také jakkoli upravit.

Vedoucímu i oponentovi se doporučuje v hodnotícím komentáři k textu závěrečné práce formulovat alespoň jednu otázku či téma k rozpravě nad prací.
Posudek musí vždy obsahovat slovní hodnocení a doporučení či nedoporučení práce k obhajobě. Dále musí obsahovat návrh hodnocení odpovídající škále A-F.

Formulář posudku bakalářské práce teoreticky orientované

Formulář posudku bakalářské diplomové práce empiricky orientované

Formulář posudku bakalářské práce pro kombinované studium

Formulář posudku magisterské diplomové práce teoreticky orientované

Formulář posudku magisterské diplomové práce empiricky orientované

Formulář posudku magisterské diplomové práce pro kombinované studium