Řízení vzdělávacích institucí

Bakalářské kombinované studium

Délka studia: 3 roky

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci pozic vedoucích pracovníků na různých úrovních vzdělávacích institucí ve veřejné správě, neziskových i komerčních organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z věd o výchově (pedagogiky a andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých) a z podpůrných věd jako je (školský) management, právo, ekonomie, psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti rozvoje a kultivace vzdělávání.

 

Charakteristika studia

Studijní program je vytvořen v souladu se záměry Univerzity Palackého v Olomouci a se strategickými dokumenty rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Po obsahové stránce přihlíží studijní obor k dikci platného Standardu DVPP Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky č. 317/ 2005 Sb. i k aktuálnímu stavu poznání ve směru přípravy nové koncepce profesního rozvoje ředitelů škol. Z metodologického hlediska je kladen důraz na přístup „data-based decision making“ a na vyváženost etického a emického přístupu ke zkoumání v kontextu vzdělávání a reflektované praxe. Bakalářské studium je koncipován jako interdisciplinární mající svůj fundament ve vědách o výchově.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu bude vybaven základními znalostmi dotýkající se řízení vzdělávacích institucí v oblastech pedagogických, andragogických, manažerských, psychologických, sociologických, právních a ekonomických. Z hlediska dovedností bude schopen vytvořit koncepci vzdělávání pro konkrétní vzdělávací instituci a navrhnout postupy pro její podporu, a to včetně návrhu vzdělávacího programu a potřebných evaluačních mechanismů pro získání zpětné vazby. Bude schopen vytvořit plán profesního rozvoje pracovníků vzdělávacích institucí (učitelů, vzdělavatelů, lektorů atd.). Absolvent bude rovněž nakloněn zohledňovat specifika edukačních procesů při řízení různých vzdělávacích institucí atd.

 

Absolvent studijního oboru Řízení vzdělávacích institucí může najít uplatnění na různých úrovních a pozicích řízení vzdělávacích institucí, případně i vzdělávacího systému, obdobně pak i ve vzdělávacích organizacích, ale může úspěšně působit i v soukromé vzdělavatelské sféře. Studium je určeno budoucím i stávajícím vedoucím pracovníkům vzdělávacích institucí na různých úrovních.  Studium mohou využít k základní přípravě, ale i ke zvýšení či prohloubení své kvalifikace.

 

 

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného středoškolského vzdělá­ní)
je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.

Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

Další informace k programu poskytuje:

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťátková, PhD., tel.: 585 633 477, e-mail: jana.polachova@upol.cz

 

Orientační nabídka předmětů tříletého studijního programu

Základní teoretické předměty

 
 • Úvod do věd o výchově
 • Úvod do práva
 • Psychologie dospělých
 • Základy ekonomiky a managementu
 • Psychologie učení a vzdělávání
 • Tvorba a evaluace vzdělávacího programu I.
 • Základy veřejné správy v ČR 
 • Veřejné finance
 • Tvorba a evaluace vzdělávacího programu I.
 • Právo ve vzdělávání
 • Základy výzkumu ve vědách o výchově
 • Sociální aspekty řízení vzdělávacích institucí 
 • Řízení organizací ve vzdělávání
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Koncepce a řízení pedagogické práce vzdělávací instituce
 • Vzdělávací politika
 • Kvalita ve výchovné a vzdělávací institucí 
 

Předměty profilující základ

 
 • Společenské chování v interkulturním prostředí
 • Evaluační metody
 • Kultura a klima vzdělávacích institucí
 

Praxe

 
 • Praxe I
 • Praxe II
 • Reflexe a hodnocení praxe 
 

Povinně volitelné předměty profilující základ

 
 • Profesní etika
 • Teorie vzdělávání dospělých
 • Komunikace s osobami se zdravotním postižením
 • Projektový management
 • Vybrané otázky civilního práva
 • Fundraising pro vzdělávací instituce
 • Finanční účetnictví
 • Daňová soustava
 • Marketing vzdělávacích institucí
 • Sociokulturní identity a diverzity ve výchově a vzdělávání
 • Manažerské dovednosti a techniky
 • Gerontagogika 
 

Fakultní základ

 Filozofie

 

Diplomový modul

 
 • Úvod do studia a do vědecké práce I.
 • Úvod do studia a do vědecké práce II.
 • Diplomový seminář 1
 • Diplomový seminář 2
 • Diplomový seminář 3 
 

Modul cizích jazyků

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, latina. Jazyková zkouška není podmíněna účastí v kurzech, studenti se mohou připravovat i individuálně. V případě, že zvolí i účast v kurzech, mohou volit mezi dvěma a čtyřmi semestry.

Volitelné předměty

Z široké nabídky FF UP

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)