Řízení vzdělávacích institucí

Bakalářské kombinované studium

Délka studia: 3 roky

Charakteristika studia

Bakalářský studijní obor Řízení vzdělávacích institucí realizovaný v rámci studijního programu Specializace v pedagogice B7507 vychází z potřeby podpořit udržitelnost realizované systémové proměny vzdělávání v České republice. V  pojetí české vzdělávací politiky jsou za klíčové aktéry této proměny považování ti, kdo se podílejí na řízení, vedení a správě těch institucí, ve kterých je klíčovým procesem výchovně-vzdělávací proces. Ve shodě s dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 klade studijní obor důraz na převzetí odpovědnosti za kvalitu pedagogické práce vzdělávacích institucí, a v této souvislosti na pedagogický leadership. Po obsahové stránce přihlíží studijní obor k dikci platného standardu pro vedoucí pedagogické pracovníky i k aktuálnímu stavu poznání ve směru přípravy nové koncepce profesního rozvoje ředitelů škol. Na tomto základě je fundament studijního oboru rozšířen o poznatky dalších vědních disciplín (managementu, psychologie, práva, ekonomie atd.). V rámci studia hraje významnou roli praxe, která tematicky odpovídá vnitřní struktuře studijního oboru a sleduje rozmanité aspekty řízení, vedení a správy vzdělávacích institucí.                       

Cíl studia

Cílem oboru je připravit absolventa na to, aby byl schopen prezentovat vědomosti o vývoji a současných trendech teorie a praxe řízení vzdělávacích institucí, (specifických) organizací a vedení lidí v nich, a to v kontextu stávajícího českého školského a vzdělávacího systému a při respektování různých dimenzí této problematiky: andragogické, pedagogické, manažerské, psychologické, sociologické, právní, ekonomické, politické. Důraz je v průběhu studia kladen i na získání dovedností potřebných pro profesní rozvoj pracovníků těchto institucí i pro rozvoj sebe sama. 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponování k výkonu řídící práce v kontextu vzdělávacích institucí a vedení pracovníků těchto institucí. Budou umět zohledňovat specifika edukačních procesů při řízení vzdělávacích institucí, budou schopni vytvořit vzdělávací koncepci konkrétní vzdělávací instituce a navrhnout postupy podporující rozvoj její kvality. Absolventi mohou najít uplatnění na různých úrovních a pozicích řízení vzdělávacího systému, obdobně pak i ve vzdělávacích institucích, ale mohou úspěšně působit i v soukromé vzdělavatelské sféře. Studium může být využito k základní přípravě, ale i ke zvýšení či prohloubení kvalifikace. Nabízí se také možnost pokračovat ve studiu, a to zejména v rámci navazujícího magisterského oboru Andragogika realizovaného Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného středoškolského vzdělá­ní) je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.
Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny. 

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky (obvykle do konce února), dostupné prostřednictvím stránky www.upol.cz.

Další informace k programu poskytuje:

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťátková, PhD., tel.: 585 633 477, e-mail: jana.polachova@upol.cz