Rigorózní řízení pro obor sociologie

Tematické okruhy k rigorózní zkoušce

1. Filozofie a věda, filozofie a metodologie vědy

Vztah mezi filozofií a vědou. Definice věrohodného vědeckého poznání. Funkce vědy. Skepse vůči vědě. Filozofie a metodologie vědy Vědecká racionalita, možnosti vytvoření obecné metodologie vědy. Vymezení vědy a vědecké metody. Vztah mezi teorií a empirií a problém objektivity jako dva klíčové problémy empirických věd.

 

2. Racionalismus a empirismus: René Descartes a Francis Bacon

Descartes: Příčiny omylů rozumu, metodické pochybování, problém absolutně platných nepochybných pravd. Základní pravidla metody, důkazy o existenci Boha. Descartovo pojetí racionalismu a výstavba empirických věd.

Bacon: Idoly (iluze) lidského rozumu, problém čistě empirických nepochybných fakt. Baconův empirismus a problémy moderních empirických věd.

 

3. Empirický novopozitivismus: výstavba empirických věd zdola

Problém „daného“: hledání nezpochybnitelné empirické báze vědeckého poznání. Indukce jako metoda poznávání a verifikacionismus jako základní metoda empirické verifikace vědeckých pojmů, vět a teorií. Kumulativismus jako proces vývoje vědy.

 

4. Logický pozitivismus: výstavba empirických věd shora

Analýza jazyka vědeckých teorií, pojmů a vět: formálně logická stránka vědeckých teorií. Korespondence a operacionalismus jako nástroje empirického ukotvení teoretických pojmů. Deduktivně nomologický model empirických věd. Jednotná věda.

 

5. Teorie vědeckých paradigmat Thomase Kuhna

Vědecké paradigma. Třífázový vývoj vědy. Sociální podmíněnost vědeckého vědění.

 

6. Fenomenologie ve filozofii

Edmund Husserl: fenomenologie jako teorie poznání a jako realistická filozofie. Přirozený postoj. Akt epoché a eidetická redukce. Rozpor mezi přirozeným světem a světem vědeckým.

 

7. Pragmatismus a analytická filozofie

Pragmatismus jako cesta k překonání bipolarity empirismu a racionalismu: William James a teorie myšlení, Jamesova koncepce pravdy. Pragmatismus jako cesta řešení bipolarity empirie a teorie. Charles Peirce a abdukce jako objasňující hypotéza; Peirceova kritika Descarta – fallibilismus.

Zkřížení pragmatismu s analytickou filozofií. Willard van Orman Quine: významy v přirozeném jazyce, holistické pojetí jazyka, naturalizovaná epistemologie, kritika korespondence.

 

8. Kritický racionalismus Karla R. Poppera

Kritika indukce. Falzifikace versus verifikace. Logická versus empirická falzifikovatelnost teorie. Trojstupňové schéma učení pokusem a omylem. Vědecká metoda. Kritická diskuse. Teorie tří světů.

 

9. Teoretický anarchismus Paula Feyerabenda

Metoda cokoli jde. Alternativní teorie. Teorie a empirie. Charakter protokolárních vět. Kritika K. R. Poppera a T. Kuhna.

 

10. Sociologie jako věda

Sociální realita jako objekt sociologie. Sociolog jako součást objektu sociologického bádání. Rozdíl mezi sociologickým a zdravým rozumem.

Objektivita sociálně vědního poznání. Dva základní přístupy k vymezení objektu sociologie. Vztah mezi objektem a subjektem poznávání v sociologii.

Vztah mezi teorií a empirií. Tři pokusy o řešení vztahu teorie a empirie v sociologii.

Multiparadigmatičnost v sociologii. Mertonovo pojetí paradigmat v sociologii.

 

11. Pozitivismus v sociologii I

Počátky pozitivismu v díle Augusta Comta a Émila Durkheima.

Současný sociologický pozitivismus a operacionalismus. Operacionalismus jako pozitivistické východisko propojení teorie s empirií.

 

12. Pozitivismus v sociologii II

Dva způsoby výstavby sociologie: shora a zdola. Dva způsoby provedení operacionalizace: shora a zdola.

 

13. Antipozitivismus v sociologii

Hlavní antipozitivistické výtky pozitivismu. Počátky antipozitivismu v díle Maxe Webera. Tvorba ideálních typů.

 

14. Pragmatismus v sociologii

Interakcionismus jako reakce na Durkheimův svět objektů (William Thomas a Florian Znaniecki). Symbolický interakcionismus jako reakce na pozitivistický operacionalismus (Herbert Blumer). Interpretace pomocí zhuštěného popisu (Clifford Geertz).

 

15. Fenomenologie v sociologii

Fenomenologická sociologie Alfreda Schütze: jak je možná objektivní věda o subjektivním smyslu.

Etnometodologie Harolda Garfinkela: odhalování skryté, zamlčené podstaty každodenních významů.

 

16. Dvojitá strukturace a dvojitá hermeneutika Anthonyho Giddense

 

17. Sociální a metodologický konstruktivismus

Sociální konstruktivismus apriori a aposteriori. Metodologický konstruktivismus jako nástroj vědeckého bádání. Srovnání principů konstruování Herberta Blumera a Pierra Bourdieua.

 

18. Praxe kvantitativního a kvalitativního sociologického výzkumu

Kvantitativní výzkum: redukce a transformace informací, testování hypotéz.

Kvalitativní výzkum: redukce a transformace informací, vytváření teorie z dat, prezentování kvalitativních dat.

Doporučená literatura

ALIJEVOVÁ, D. 1986 Súčasná americká sociológia. Bratislava: Pravda.

Bacon, F. 1974 Nové organon. Praha: Svoboda.

Bachelard, G. 1981 Nový duch vedy. Bratislava: Pravda.

BLECHA, I. 2007 Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. Praha: Triton.

Blumer, H. 1969 Symbolic Interactionism. Englewood Cliffs, New Jersey: University of California Press.

Bourdieu, P. 1995 Sociální prostor a symbolická moc. In Antologie francouzských společenských věd: Antropologie, sociologie a historie. Cahiers du CeFRes, č. 8. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách.

Bourdieu, P. 1998 Teorie jednání. Praha: Karolinum.

BOURDIEU, P. 2003 Zúčastněná objektivace: Huxleyeho přednáška. Biograf, č. 30, s. 3–17.

BRYMAN, A. 2001 Social Research Methods. Oxford.

Buriánek, J. 1993 Systémová sociologie. Problém operacionalizace. Praha: Univerzita Karlova.

Comte, A. 1927 Úhrn pozitivní metody. In Sociologie. Praha: Orbis, s. 412, odst. č. 598 – s. 430, odst. č. 674.

DENZIN, N. 1969 Symbolic Interactionism and Ethnometodology: A Proposed Synthesis. American Sociological Review, Vol. 34, Issue 6.

Descartes, R. 1992 Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hledat pravdu ve vědách. Praha: Svoboda.

Descartes, R. 1998 Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké. Praha: FILOSOFIA.

DISMAN, M. 2000 Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

Durkheim, É. 1982 The Rules of Sociological Method. New York: The Macmillan Press Ltd.

Durkheim, É. Předmluva k prvnímu vydání. In Společenská dělba práce. Brno: CDK, 2004, s. 33–38.

Durkheim, É. Sociologie náboženství a teorie poznání. In Elementární formy náboženského života. Praha: OIKOYMENH, 2002, s. 9–27.

ECO, U. 2002 O zrcadlech a jiné eseje. Znak, reprezentace, iluze, obraz. Praha: Mladá fronta.

Fajkus, B. 2005 Filosofie a metodologie vědy. Praha: ACADEMIA.

Feyerabend, P. K. 2001 Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

FEYNMAN, R. 1994 Snad ti nedělají starosti cizí názory. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Geertz, C. 2000 Zhuštěný popis: k interpretativní teorii kultury. In Interpretace kultur. Praha: SLON, s. 13–42.

GIDDENS, A. 1971 Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge: University Press.

GIDDENS, A. 1984 The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

GIDDENS, A. 1993 New Rules of Sociological Method. A Positive Critique of Intepretative Sociologies. Cambridge: Polity Press.

Havelka, M. 1998 Základní problémy Weberovy metodologie. In Weber, M.Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad, s. 68–80.

HEKMAN, S. 1983 Weber, the Ideal Type, and Contemporary Social Theory. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

HITZLER, R. 2003 Rekonstrukce smyslu: O stavu debat v interpretativní sociologii v německy mluvících zemích. Biograf, č. 30.

Hroch, J. 2003 Soudobá anglo-americká a kanadská filozofie. Brno: FF MU.

CHENAIL, R. J. 1997 Prezentování kvalitativních údajů. Biograf, č. 9.

James, W. 2003 Pragmatismus. Nové jméno pro staré způsoby myšlení. Praha: CDK.

Kabele, J. 1996 Sociální konstruktivismus. Sociologický časopis, roč. 32, č. 3, s. 317–337.

Kubátová, H. 2006 Metodologie sociologie. Olomouc: FF UP.

Kuhn, T. 1997 Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.

LEVY, D. J. 1993 Co je společenská realita? Brno: Proglas.

LOUČKOVÁ, I. 2010 Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: SLON.

Merton, R. K. 2000 Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.

Mills, Ch. W. 1968 Sociologická imaginace. Praha: Mladá fronta.

OCHRANA, F. 2009 Metodologie vědy. Praha: Karolinum.

PETRUSEK, M. 1993 Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

Petříček, M. 1997 Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann & synové.

Popper, K. R. 1997 Falsifikovatelnost jako logické demarkační kritérium a nedokazatelnost empirických falsifikací. InLogika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, s. 553–556 (dodatek XIV).

POPPER, K. R. 1997 Přehled některých základních problémů. In Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH, s. 3–28.

Popper, K. R. 1998 Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice. Praha: Mladá fronta.

REX, J. 1961 Key Problems of Sociological Theory. London: Routledge and Kegan Paul.

ŘEHÁK, J. – ŘEHÁKOVÁ, B. 1986 Analýza kategorozovaných dat v sociologii. Praha: Academia.

Sardar, Z. 2001 Thomas Kuhn a vědecké války. Praha: Triton.

SCHÜTZ, A. 1964 The Social World and the Theory of Social Action. In Collected Papers II. Studies in Social Theory. The Hague: Martinus Nijhoff, s. 3–19.

SCHÜTZ, A. 2003 Tvorba pojmov a teórií v sociálnych vedách. Filozofia, roč. 58, 2003, č. 5, s. 347–359.

Schütze, F. 1999 Narativní interview ve studiích interakčního pole. Biograf, č. 20, s. 33–51.

SILVERMAN, D. 2005 Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.

SMELSER, J. N. 1976 Comparative Methods in the Social Sciences. Prentice Hall: New Jersey.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. 1999 Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

ŠMÍDOVÁ, O. 2009 Jak zkoumat „utváření nerovností slovy“. In ŠANDEROVÁ, J., ŠMÍDOVÁ, O. 2009 Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou. Praha: SLON, s. 47–76.

VAŠÍČEK, Z. 2003 Podmínky volby. Praha: Triáda.

VINOPAL, J. 2008 Okamžitá validizace. In Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace. Praha: SoÚ AV ČR, s. 66–90.

Wacquant, L. 2002 Pierre Bourdieu. Biograf, č. 27, s. 67–83.

WALLERSTEIN, I. a kol. 1998 Kam směřují sociální vědy. Zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha: SLON.

WEBER, M. 1978 Basic Sociological Terms. In Economy and Society. An Outline of Interpretetive Sociology. Roth, G., Wittich, C. (eds.) Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, s. 3–62.

Weber, M. 1998 „Objektivita“ sociálněvědního poznání. In Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, s. 7–63.

Weber, M. 1998 Smysl „hodnotové neutrality“ v sociologických a ekonomických vědách. In Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, s. 64–108.

Winch, P. 2004 Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno: CDK.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)