Publikace

2020 - 2016

Název publikace

Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe. The Development of Secularity and Nonreligion.

Autoři

Tomáš Bubík, Atko Remmel and David Václavík

Rok vydání

2020

Nakladatel

Routledge

Počet stran

346

ISBN

978-0367226312

Anotace

This book provides the first comprehensive overview of atheism, secularity and non-religion in Central and Eastern Europe in the twentieth and twenty-first centuries. In contrast to scholarship that has focused on the ‘decline of religion’ and secularization theory, the book builds upon recent trends to focus on the ‘rise of non-religion’ itself. While the label of ‘post-communism’ might suggest a generalized perception of the region, this survey reveals that the precise developments in each country before, after and even during the communist era are surprisingly diverse.

A multinational team of contributors provide interdisciplinary case studies covering Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Romania and Bulgaria. This approach utilises perspectives from social and intellectual history in combination with sociology of religion in order to cover the historical development of

secularity and secular thought, complemented with sociological data. The study is framed by methodological and analytical chapters.

Offering an important geographical perspective to the study of freethought, atheism, secularity and non-religion, this wide-ranging book will be of significant interest to scholars of twentieth-century social and intellectual history, sociology of religion and non-religion, cultural and religious studies, philosophy and theology.


Název publikace

Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic

Autoři

Jan Váně, Dušan Lužný, František Kalvas, Martina Štípková, Veronika Hasová

Rok vydání

2019

Nakladatel

Barrister&Principal

Počet stran

256

ISBN

978-80-7364-089-7

Anotace

This publication has several modest goals: We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society. Given the volume of data we obtained, we want to present at least a portion of our results and show what types of findings were achieved through our conceptualisation and operationalisation of religious memory. Finally, we want to present non-Czech-speaking readers with a comprehensive work describing changes in religiosity in Czech society, in this case from the perspective of memory studies. In other words, we want to offer an international audience a piece of work broader than just a journal article focusing on the study of religion in the Czech Republic.


Název publikace

Cizinci v Brně

Autoři

Daniel Topinka, Tomáš Janků et al.

Rok vydání

2018

Nakladatel

Barrister&Principal

Počet stran

219

ISBN

978-80-7364-082-8

Anotace

Kniha přináší přehled o základních datech o cizincích pobývajících v Brně a o tom, jaké jsou jejich vzájemné vztahy, vazby a sítě podpory. Publikace klade důraz především na práci s daty a vychází z předpokladu, že poučená diskuse o imigraci má vycházet nikoliv z domněnek a představ, ale z ověřených dat a faktů.

V prostředí Brna, které patří mezi nejvýznamnější cíle imigrace v Česku a vykazuje značnou koncentraci cizinecké populace, se v čase utváří rozsáhlé a komplexní sítě meziosobních vztahů cizinců, které jsou obvykle na první pohled neviditelné, skryté, jen výjimečně jsou zformovány do nějaké zřetelnější organizační struktury. Sociální sítě prostupují životem (nejen) cizinců a zásadním způsobem ho ovlivňují, ale rovněž ovlivňují podoby zapojení cizinců do místní společnosti. Realita vztahů je mnohem pestřejší než představa, že proti sobě stojí na jedné straně „cizinci“ a na druhé „občané“.


Název publikace

Manažerská imaginace

Autor

Veronika Gigalová

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

112

ISBN

978-80-244-5407-8

Anotace

Kniha přináší pohled na manažerské rozhodování, které - chceme-li je poznat neredukovaně a hlouběji mu porozumět - musíme také chápat v rámci dvou protikladných rovin - racionality a intuice. Mezi těmito kategoriemi nelze nalézt ostrou a jednoznačnou hranici, jakkoliv bývá manažerské rozhodování obecně chápáno jako čistě racionální proces. Publikace poukazuje na tvořivý přesah této racionální činnosti, a to prostřednictvím metafor používaných manažery při racionalizaci svých předchozích rozhodnutí. Individuální moment v rozhodnutí manažera v podobě znalostí a zkušeností, které tvoří jejich rozhodnutí, je provázen také emocemi a intuicí. A právě to činí z každého rozhodnutí specifickou a zcela jedinečnou záležitost.


Název publikace

Cizinci mezi Papuánci

Autor

Martin Soukup

Rok vydání

2017

Nakladatel

Pavel Marvart

Počet stran

304

ISBN

978-80-7465-243-1

Anotace

Vnitrozemí ostrova Nová Guinea bylo dlouho bílým místem na západních mapách. Při průzkumných cestách ve 20. Století vyšlo najevo, že tam tehdy žily velké lidské populace, jež zůstávaly po tisíciletí izolovány od pobřežních oblastí. Kniha se věnuje výkladu prvních kontaktů mezi Papuánci a cizinci, jak autor nazývá Evropany a Australany ovládající ostrov. Příchod cizinců nezřídka vyvolal u Papuánců šok. Kvůli barvě jejich pokožky je považovali za vracející se zesnulé předky, jindy za nebezpečné duchy či potomky bytostí z počátku času, jejichž příchod je předzvěstí konce světa. Po opadnutí prvotního šoku často docházelo k tvrdým střetům mezi cizinci a Papuánci. Výpravná a čtivě napsaná publikace líčí průběh významných průzkumných cest, jež dostaly vnitrozemí ostrova na mapy. Autor se také zabývá koloniálním uspořádáním teritorií Papua a Nová Guinea, popisuje dobové rasistické názory a praktiky a ukazuje, jak sociální antropologie poskytla cizincům oporu pro jejich civilizační aktivity na ostrově. Cizincům se velice rychle podařilo prosadit mezi Papuánci vlastní představu civilizace a změnit jednou provždy ráz tamějších kultur.


Název publikace

Sexualita a sexuální identita

Autor

Martin Fafejta

Rok vydání

2016

Nakladatel

Paseka

Počet stran

240

ISBN

978-80-262-1030-6

Anotace

Nakolik je naše sexualita a sexuální identita přirozená a nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme? Nakolik jsme v tomto ohledu sami sebou, a nakolik se podřizujeme očekáváním společnosti i svého partnera? Kniha seznamuje čtenáře nejen se základními pojmy moderní sociologie, ale především se sociologickým pohledem na sexualitu vycházejícím z tezí sociálního konstruktivismu. Přibližuje čtenáři problematiku pohlaví a genderu, zabývá se tématy, jako jsou intersexualita, transgender, asexualita, homosexualita, vztahem sexuality a moci či problematikou sexuálních práv a sexuálních deviací. Přičemž si vždy klade otázku, nakolik jsou tyto jevy historicky proměnlivé. Přináší aktuální poznatky ze sociologických výzkumů a ukazuje, jak se proměňovaly sexuální scénáře, jimiž se členové společnosti řídí.


Název publikace

Anna

Autor

Eva Klimentová

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

118

ISBN

978-80-244-5004-9

Anotace

Narativní monografie představuje životní příběh romské pěstounky Anny, která přijala do péče děti ze širší rodiny, jež byly v biologické rodině hrubě zanedbávány a vystaveny sexuálnímu zneužívání. Kniha mimo jiné stručně pojednává o tradicích romského rodu Sinti, neboť ty do značné míry ovlivnily to, jak Anna k problémům v rodině přistupovala a jak je řešila. Výklad je rámován představením romské problematiky v ČR v jejím historickém kontextu a následně reflexí realizované sociální práce v rodinách pěstounky a biologických rodičů. Text je určen zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, kdy má pomáhat nabourat jejich stereotypy spojené s Romy a ukázat příklad dobré praxe realizované sociální práce.


Název publikace

Muslimové v Česku

Autor

Daniel Topinka (ed.)

Rok vydání

2016

Nakladatel

Barrister & Principal

Počet stran

501

ISBN

978-80-7485-115-5

Anotace

Kniha přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy sociálně-vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.
Hlavní témata:
MUSLIMOVÉ A ISLÁM PO ROCE 1989
Jak se vyvíjel islám na českém území po roce 1989? Kolik muslimů v Česku pobývá? Jaký je jejich sociální a demografický profil? Kde se nalézají modlitebny a mešity? Jak vznikaly? Kdo je provozuje?
MUSLIMOVÉ A ISLÁM V PERSPEKTIVĚ SPRÁVY VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Připadá v úvahu registrace II. stupně? Jak na islám a muslimy nahlíží „experti“? Jak je přijímán aktéry státní správy, samosprávy a neziskových organizací? Pobývají muslimové v lázních a nemocnicích a co jejich pobyt přináší? Kde se nalézají hroby muslimů? Jak jsou muslimové prezentováni ve zprávách bezpečnostních složek? Konvertují vězni k islámu? Co obnáší produkce halál potravin? Co se dozvíme o islámu z učebnic základních škol? Jaké zkušenosti nabyli učitelé základních škol s muslimskými dětmi a jejich rodiči?
MUSLIMOVÉ A ISLÁM OPTIKOU VEŘEJNOSTI A MÉDIÍ
Jaké jsou názory veřejnosti na islám a muslimy? Co si veřejnost myslí o vstupech islámu do veřejného prostoru? Jaký je obraz islámu v tištěných médiích? A jaký v televizním zpravodajství?
MUSLIMOVÉ O ISLÁMU, O SOBĚ A O NÁS
Jaké jsou názory muslimů o jejich životě v Česku? Jaké jsou jejich vlastní zkušenosti, podoby vyznávané víry? Co se píše v publikacích, které vydávají muslimské organizace? Co si podle muslimů o nich samotných myslí česká veřejnost? S jakými reakcemi ze strany veřejnosti se muslimové setkávají? Jak rozumí muslimové vstupům islámu do veřejného prostoru?Starší publikace

KUBÁTOVÁ, Helena a kol. Mezigenerační proměny způsobů života na Hlučínsku. Praha: Slon, 2015. ISBN: 978-80-7419-190-9

GIGALOVÁ, Veronika. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN: 978-80-24448-09-9

ZAHRÁDKA, Pavel. Heteronomie estetické hodnoty. Brno: Host, 2015. ISBN: 978-80-7491-490-4

ZNEBEJÁNEK, František. Sociologie konfliktu. Praha: Slon, 2015. ISBN 978-80-7419-177-0

RYŠAVÝ, Dan, D. ČERMÁK a kol. Na / O kraji. Praha: Slon, 2015. ISBN: 978-80-7419-227-2

ŠPATENKOVÁ, Naděžda a L. SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5446-8

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora a H. HAVELKOVÁ. The Politics of Gender Culture under State Socialism. Abington-on-Thames: Routledge, 2014 ISBN: 978-0-415-72083-0

KUBÁTOVÁ, Helena (ed.). Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palacký University, 2013. ISBN: 9788024434506

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. Principy, proces, metody. Praha: Grada, 2013 (2. přepracované a doplněné vydání).  ISBN:  978-80-247-3736-2

ZNEBEJÁNEK, František. Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace. Praha: SLON, 2013. ISBN: 978-80-7419-154-1

TOPINKA, Daniel and STŘÍTECKÝ, Vít (ed.). Developments in Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour. Prague: Institute for International Relations, 2013. ISBN: 978-80-87558-10-2

SWADŹBAU., U. and TOPINKA, D. (ed.). Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2013. ISBN: 978-83-226-2102-8

VIDOVIĆOVÁ, L., GALČANOVÁ, L., SÝKOROVÁ, D. (ed.). Stáří ve městě, město v životě seniorů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-141-1.

ZAHRÁDKA, Pavel and SEDLÁKOVÁ, Renáta. New perspectives on consumer culture theory and research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. ISBN 978-1-4438-4157-3.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, BOLOMSKÁ, Barbora. Reminiscenční terapie. Praha: Galén, 2011. ISBN: 978-80-7262-711-0.

RYŠAVÝ, Dan a ŠARADÍN, Pavel. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 191 s. ISBN 978-80-7419-042-1

VESELSKÝ, Pavel. Animační strategie v původní Buddhově nauce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-244-2668-6

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu. Praha: SLON, 2011. ISBN: 978-80-7419-043-8

ŠPATENKOVÁ, Naděžda (ed). Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3ŠPATENKOVÁ, Naděžda, ŠEVČÍK, Drahomír (ed.). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2

BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání pracovníků. Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2914-5

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, KRÁLOVÁ, Jaroslava. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN: 978-80-7262-599-4


Vybrané články v odborných periodikách

2020

RUBIN, B.C., H. CERVINKOVA. 2020. “Challenging Silences: Democratic Citizenship Education and Historical Memory in Poland and Guatemala” Anthropology & Education Quarterly First published: 06 December 2019 doi.org/10.1111/aeq.12329

LYSEK, J., RYŠAVÝ, D. 2020. Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance in the Czech Republic. Regional and Federal Studies 30(2): 263-282 doi.org/10.1080/13597566.2018.1500906

 

2019

FIEDOR, D., KRÁL, O., FRAJER, J., ŠERÝ, M., SZCZYRBA, Z. 2019. What do Residents Consider to be Gambling and What are Their Attitudes Towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies. 35(4): 1347-1360 DOI: doi.org/10.1007/s10899-018-9804-9

KROČIL, O., M. DOPITA, R. POSPÍŠIL. 2019. Integration social enterprises as a tool of employment policy. Ekonomski pregled, 70 (3) 554-571 DOI: 10.32910/ep.70.3.10

ŠERÁ, E. 2019. Strategy of a top agriculture co-operative in the central planned economy. The differentiation of the organization in perspective social system theory. Management and Organizational History, 14 (2), pp. 184-211. DOI: 10.1080/17449359.2019.1660682

FIEDOR, D., ŠERÝ, M., FRAJER, J., SZCZYRBA, Z. 2019. Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex Localis 17(1): 1-21. DOI 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019)

ZEHNALOVÁ, J., H. KUBÁTOVÁ. 2019. From a target population to representative samples of translations and translators. The Translator, 25(2): 87-100 DOI: 10.1080/13556509.2019.1642713

ČERVINKOVÁ, H., P. RUDNICKI. 2019. Neoliberalism, Neoconservatism, Authoritariansim. The Politics of Public Education in Poland. Journal for Critical Education Policy Studies 17(2): 1-23.

 

2018

HAVLÍČEK, J. 2018. World Religions Paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. Journal of Beliefs and Values, 39(3): 344-357. DOI 10.1080/13617672.2018.1433920

DANKULINCOVÁ VESELSKÁ, Z., JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., JIRÁSKOVÁ, M., PLEVOVÁ, I., TAVEL, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A. 2018. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life satisfaction among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(12): 1-9. DOI 10.3390/ijerph15122781

KUBÁTOVÁ, H. 2018. Research into Transformations in Everyday Life: Three Methodological Notes. Qualitative Sociology Review, 14(3): 6-22. DOI 10.18778/1733-8077.14.3.01

BUBÍK, T. 2018. Is the Study of Religions in the Eastern Europe still behind the Iron Curtain? Response to Gregory Alles, Barbara Krawcowicz and Stefan Ragaz. Method & Theory in the Study of Religion 30(2): 191-199.  DOI 10.1163/15700682-12341416

 

2017

KLIMENTOVÁ, E., DOČEKAL, V., HYNKOVÁ, K. 2017. Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work 20(6): 846-857. DOI: 10.1080/13691457.2017.1320527

LUŽNÝ, D. 2017. Sect as a Threat - Cultural Memory and the Image of Sects. Politics, Religion & Ideology 18(2): 198-216. DOI: 10.1080/21567689.2017.1330685

JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., POSLT, J. 2017. Winter outdoor trekking: spiritual aspects of environmental education. Environmental Education Research 23 (1): 1-22. DOI: 10.1080/13504622.2016.1149553

GIGALOVÁ, V. 2017. Intuition and managerial decision-making. Human Affairs 27(3): 301-316. DOI: 10.1515/humaff-2017-0025