Publikace

2019 - 2015

Název publikace

Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic

Autoři

Jan Váně, Dušan Lužný, František Kalvas, Martina Štípková, Veronika Hasová

Rok vydání

2019

Nakladatel

Barrister&Principal

Počet stran

256

ISBN

978-80-7364-089-7

Anotace

This publication has several modest goals: We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society. Given the volume of data we obtained, we want to present at least a portion of our results and show what types of findings were achieved through our conceptualisation and operationalisation of religious memory. Finally, we want to present non-Czech-speaking readers with a comprehensive work describing changes in religiosity in Czech society, in this case from the perspective of memory studies. In other words, we want to offer an international audience a piece of work broader than just a journal article focusing on the study of religion in the Czech Republic.


Název publikace

Cizinci v Brně

Autoři

Daniel Topinka, Tomáš Janků et al.

Rok vydání

2018

Nakladatel

Barrister&Principal

Počet stran

219

ISBN

978-80-7364-082-8

Anotace

Kniha přináší přehled o základních datech o cizincích pobývajících v Brně a o tom, jaké jsou jejich vzájemné vztahy, vazby a sítě podpory. Publikace klade důraz především na práci s daty a vychází z předpokladu, že poučená diskuse o imigraci má vycházet nikoliv z domněnek a představ, ale z ověřených dat a faktů.

V prostředí Brna, které patří mezi nejvýznamnější cíle imigrace v Česku a vykazuje značnou koncentraci cizinecké populace, se v čase utváří rozsáhlé a komplexní sítě meziosobních vztahů cizinců, které jsou obvykle na první pohled neviditelné, skryté, jen výjimečně jsou zformovány do nějaké zřetelnější organizační struktury. Sociální sítě prostupují životem (nejen) cizinců a zásadním způsobem ho ovlivňují, ale rovněž ovlivňují podoby zapojení cizinců do místní společnosti. Realita vztahů je mnohem pestřejší než představa, že proti sobě stojí na jedné straně „cizinci“ a na druhé „občané“.


Název publikace

Manažerská imaginace

Autor

Veronika Gigalová

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

112

ISBN

978-80-244-5407-8

Anotace

Kniha přináší pohled na manažerské rozhodování, které - chceme-li je poznat neredukovaně a hlouběji mu porozumět - musíme také chápat v rámci dvou protikladných rovin - racionality a intuice. Mezi těmito kategoriemi nelze nalézt ostrou a jednoznačnou hranici, jakkoliv bývá manažerské rozhodování obecně chápáno jako čistě racionální proces. Publikace poukazuje na tvořivý přesah této racionální činnosti, a to prostřednictvím metafor používaných manažery při racionalizaci svých předchozích rozhodnutí. Individuální moment v rozhodnutí manažera v podobě znalostí a zkušeností, které tvoří jejich rozhodnutí, je provázen také emocemi a intuicí. A právě to činí z každého rozhodnutí specifickou a zcela jedinečnou záležitost.


Název publikace

Cizinci mezi Papuánci

Autor

Martin Soukup

Rok vydání

2017

Nakladatel

Pavel Marvart

Počet stran

304

ISBN

978-80-7465-243-1

Anotace

Vnitrozemí ostrova Nová Guinea bylo dlouho bílým místem na západních mapách. Při průzkumných cestách ve 20. Století vyšlo najevo, že tam tehdy žily velké lidské populace, jež zůstávaly po tisíciletí izolovány od pobřežních oblastí. Kniha se věnuje výkladu prvních kontaktů mezi Papuánci a cizinci, jak autor nazývá Evropany a Australany ovládající ostrov. Příchod cizinců nezřídka vyvolal u Papuánců šok. Kvůli barvě jejich pokožky je považovali za vracející se zesnulé předky, jindy za nebezpečné duchy či potomky bytostí z počátku času, jejichž příchod je předzvěstí konce světa. Po opadnutí prvotního šoku často docházelo k tvrdým střetům mezi cizinci a Papuánci. Výpravná a čtivě napsaná publikace líčí průběh významných průzkumných cest, jež dostaly vnitrozemí ostrova na mapy. Autor se také zabývá koloniálním uspořádáním teritorií Papua a Nová Guinea, popisuje dobové rasistické názory a praktiky a ukazuje, jak sociální antropologie poskytla cizincům oporu pro jejich civilizační aktivity na ostrově. Cizincům se velice rychle podařilo prosadit mezi Papuánci vlastní představu civilizace a změnit jednou provždy ráz tamějších kultur.


Název publikace

Sexualita a sexuální identita

Autor

Martin Fafejta

Rok vydání

2016

Nakladatel

Paseka

Počet stran

240

ISBN

978-80-262-1030-6

Anotace

Nakolik je naše sexualita a sexuální identita přirozená a nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme? Nakolik jsme v tomto ohledu sami sebou, a nakolik se podřizujeme očekáváním společnosti i svého partnera? Kniha seznamuje čtenáře nejen se základními pojmy moderní sociologie, ale především se sociologickým pohledem na sexualitu vycházejícím z tezí sociálního konstruktivismu. Přibližuje čtenáři problematiku pohlaví a genderu, zabývá se tématy, jako jsou intersexualita, transgender, asexualita, homosexualita, vztahem sexuality a moci či problematikou sexuálních práv a sexuálních deviací. Přičemž si vždy klade otázku, nakolik jsou tyto jevy historicky proměnlivé. Přináší aktuální poznatky ze sociologických výzkumů a ukazuje, jak se proměňovaly sexuální scénáře, jimiž se členové společnosti řídí.


Název publikace

Anna

Autor

Eva Klimentová

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

118

ISBN

978-80-244-5004-9

Anotace

Narativní monografie představuje životní příběh romské pěstounky Anny, která přijala do péče děti ze širší rodiny, jež byly v biologické rodině hrubě zanedbávány a vystaveny sexuálnímu zneužívání. Kniha mimo jiné stručně pojednává o tradicích romského rodu Sinti, neboť ty do značné míry ovlivnily to, jak Anna k problémům v rodině přistupovala a jak je řešila. Výklad je rámován představením romské problematiky v ČR v jejím historickém kontextu a následně reflexí realizované sociální práce v rodinách pěstounky a biologických rodičů. Text je určen zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, kdy má pomáhat nabourat jejich stereotypy spojené s Romy a ukázat příklad dobré praxe realizované sociální práce.


Název publikace

Muslimové v Česku

Autor

Daniel Topinka (ed.)

Rok vydání

2016

Nakladatel

Barrister & Principal

Počet stran

501

ISBN

978-80-7485-115-5

Anotace

Kniha přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy sociálně-vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.
Hlavní témata:
MUSLIMOVÉ A ISLÁM PO ROCE 1989
Jak se vyvíjel islám na českém území po roce 1989? Kolik muslimů v Česku pobývá? Jaký je jejich sociální a demografický profil? Kde se nalézají modlitebny a mešity? Jak vznikaly? Kdo je provozuje?
MUSLIMOVÉ A ISLÁM V PERSPEKTIVĚ SPRÁVY VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Připadá v úvahu registrace II. stupně? Jak na islám a muslimy nahlíží „experti“? Jak je přijímán aktéry státní správy, samosprávy a neziskových organizací? Pobývají muslimové v lázních a nemocnicích a co jejich pobyt přináší? Kde se nalézají hroby muslimů? Jak jsou muslimové prezentováni ve zprávách bezpečnostních složek? Konvertují vězni k islámu? Co obnáší produkce halál potravin? Co se dozvíme o islámu z učebnic základních škol? Jaké zkušenosti nabyli učitelé základních škol s muslimskými dětmi a jejich rodiči?
MUSLIMOVÉ A ISLÁM OPTIKOU VEŘEJNOSTI A MÉDIÍ
Jaké jsou názory veřejnosti na islám a muslimy? Co si veřejnost myslí o vstupech islámu do veřejného prostoru? Jaký je obraz islámu v tištěných médiích? A jaký v televizním zpravodajství?
MUSLIMOVÉ O ISLÁMU, O SOBĚ A O NÁS
Jaké jsou názory muslimů o jejich životě v Česku? Jaké jsou jejich vlastní zkušenosti, podoby vyznávané víry? Co se píše v publikacích, které vydávají muslimské organizace? Co si podle muslimů o nich samotných myslí česká veřejnost? S jakými reakcemi ze strany veřejnosti se muslimové setkávají? Jak rozumí muslimové vstupům islámu do veřejného prostoru?


Název publikace

Mezigenerační proměny způsobů života na Hlučínsku

Autor

Helena Kubátová a kol.

Rok vydání

2015

Nakladatel

Slon

Počet stran

355

ISBN

978-80-7419-190-9

Anotace

Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období od konce druhé světové války po současnost.
Během těch šedesáti let obyvatelé Hlučínska uzavírali sňatky, vychovávali děti, stavěli domy, chodili do kostela, modlili se, pracovali, utvářeli svou regionální identitu, tedy žili své dny všední i sváteční. Jádro knihy tvoří analýza a interpretace vyprávění Hlučíňanů o těchto i mnoha dalších životních událostech a okolnostech.
Přestože je Hlučínsko modernizující se region, zachovává si některé tradiční znaky, jako je například vícegenerační soužití, náboženská víra, orientace na pospolitost s převažujícími příbuzenskými vazbami, lokální endogamie a provázané příbuzenské sítě. Je tedy zřejmé, že modernizační změna není jednoduchým lineárním přechodem od jednoho typu společnosti ke druhému. Modernita a tradice nejsou vzájemně neslučitelné, strategie přizpůsobit se novému, ale nenechat odumírat staré může být úspěšná a může sloužit jako ochrana před nejistotami a riziky druhé modernity. Odkazem na setrvačnost některých projevů života tak kniha přispívá k obecnějšímu vědění o přechodu z průmyslové a pevné modernity do modernity rizikové či postindustriální.


Název publikace

Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti

Autor

Veronika Gigalová

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

98

ISBN

978-80-24448-09-9

Anotace

Tato kniha se inspiruje dílem Gillese Lipovetského, který současnou společnost charakterizuje jako hypermoderní. Znaky hypermodernity jsou mimo jiné ekonomická soutěž, rozkvět technologií a individualismu, a zvláště pak neustálá změna. Andragogové se snaží odhalit, jakou roli v tom hraje dospělý jedinec - jak se změn účastní, jak je vytváří a především jak se vyrovnává s jejich důsledky. Jen tak může do procesu změn vstupovat a intervenovat tak při adaptaci dospělého jedince na proměnu sociálního prostředí.
Autoři knihy Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti se pokusili ukázat, jak se tyto znaky projevují v různých oblastech andragogického bádání. Publikace je strukturována od částí obecných a teoretických ke konkrétním aplikacím v andragogických specializacích.


Název publikace

Heteronomie estetické hodnoty

Autor

Pavel Zahrádka

Rok vydání

2015

Nakladatel

Host

Počet stran

239

ISBN

978-80-7491-490-4

Anotace

Co je estetický soud? Může být estetický soud obecně platný? Jak můžeme někoho přesvědčit o správnosti našeho estetického hodnocení? Co je estetická vlastnost? Existují estetické vlastnosti jako objektivní fakta vnějšího světa, nebo jsou to projekce našeho emocionálního prožívání? Jsou odpovědi, které na tyto otázky předkládá tradiční filozofická estetika, uspokojivé a přesvědčivé? A pokud nejsou, existuje vhodnější metodologický přístup pro jejich zodpovězení? Jsou sociologické a antropologické poznatky o estetickém souzení a hodnocení relevantní pro vyřešení základních definičních, epistemologických a ontologických otázek filozofické estetiky? Publikace předkládá odpovědi na tyto otázky prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírá se rovněž o poznatky kulturní sociologie a etnografických výzkumů vkusu. Základním poselstvím knihy je teze, že filozofická a sociologická estetika jsou komplementární oblasti vědění, které se vzájemně potřebují, mají-li být výše uvedené otázky uspokojivě zodpovězeny.


Název publikace

Sociologie konfliktu

Autor

František Znebejánek

Rok vydání

2015

Nakladatel

Slon

Počet stran

176

ISBN

978-80-7419-177-0

Anotace

Kniha se zabývá sociologickými teoriemi konfliktu. Její první část poukazuje na problémy spojené s  vymezením sociologie konfliktu a uvádí principy, podle kterých jsou uspořádány texty, jejichž předmětem je sociální konflikt. Jejím ústředním tématem je pojetí sociálního konfliktu především v Marxem ovlivněných teoriích konfliktu, v teoriích racionální volby a obecných teoriích konfliktu. Přináší také kritické ohlasy na vybrané teorie konfliktu a ukazuje, v  čem spočívají principiální rozdíly a podobnosti těchto teorií. Poskytuje pohled na strukturu pojetí konfliktu v  sociologii, umožňuje porozumět východiskům teorií konfliktu a poukazuje na silné stránky a problémová místa těchto teorií. Zabývá se také stavem bádání o sociálním konfliktu jak ve světě, tak v  České republice. Závěrečná část se věnuje metodologii a metodice zkoumání sociálního konfliktu. Má vůbec smysl mluvit o sociologii konfliktu? Lze koncipovat obecnou teorii konfliktu? Je možno konflikt vyřešit, nebo jen regulovat? Je pro analýzu  rozvinuté moderní společnosti kategorie konflikt ještě užitečná?


Název publikace

Na / O kraji

Autor

Dan Ryšavý, Daniel Čermák a kol.

Rok vydání

2015

Nakladatel

Slon

Počet stran

213

ISBN

978-80-7419-227-2

Anotace

Samospráva na krajské úrovni není novodobou záležitostí, po roce 1989 se však nadlouho dostala na okraj pozornosti jak politické reprezentace, tak veřejnosti. Změny na domácí politické scéně a přístupový proces k EU přiměly klíčové politické aktéry k tomu, že koncem milénia u nás byly vyšší územně správní celky zřízeny. Stávající odborná literatura se doposud soustředila především na otázku krajských voleb, sestavování krajských řídicích orgánů a hodnocení výkonu krajů. V centru pozornosti této publikace stojí krajští politici, jejich názory a postoje. Kniha přináší řadu srovnání: 1. srovnání v čase, tj. vývoje územní správy v historickém pohledu a zvláště pak proměnu profilu a politických drah krajských politiků od roku 2000 po současnost; 2. srovnání pohledů politiků a občanů; 3. kvalitativní obsahovou analýzu volebních programů z roku 2012; 4. srovnání názorů českých krajských zastupitelů se zastupiteli provincií, departmentů a podobných úrovní vládnutí v různých evropských zemích.
Bylo zřízení krajů největší chybou po roce 1989, jak tvrdí někteří? Pokud nebylo zřízení krajů chybou, proč vznikly až v roce 2000? Přijali občané kraje za své nebo si s nimi nadále neví rady? Převažuje v orgánech krajů „nová krev“ nebo političtí matadoři? Může být starosta krajským radním? Jak změnil vedení krajů úspěch levicových politických stran? Co o sobě nechtějí prozrazovat krajští zastupitelé za KSČM? V čem se lišily volební programy ČSSD a KSČM a proč nebránily spolupráci ve vedení krajů? Shodnou se politici s občany na hodnocení míry korupce?


Název publikace

Edukace seniorů

Autor

Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová

Rok vydání

2015

Nakladatel

Grada

Počet stran

232

ISBN

978-80-247-5446-8

Anotace

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se bude pomalu, ale jistě zvyšovat. Proto vzrůstá naléhavost požadavku celoživotního učení a vzdělávání.
Kniha poskytuje odpovědi na řadu otázek spojených se vzdělávacími intervencemi, které se zaměřují na tuto věkovou kategorii, například: Kdo je vlastně aktérem edukace seniorů? Jak by měla edukace seniorů konkrétně vypadat? Jaká jsou specifika tohoto vzdělávání? Má vzdělávání seniorů nějaké limity? Jaké jsou funkce, cíle a prostředky vzdělávání seniorů?
Publikace je určena především lektorům, vzdělavatelům dospělých a seniorů, animátorům, aktivizačním a osvětovým pracovníkům, odborníkům z oblasti andragogiky, sociální práce, geragogiky, gerontologie, pedagogiky, zejména sociální pedagogiky a speciální pedagogiky, včetně studentů těchto oborů.


Název publikace

The Politics of Gender Culture under State Socialism

Autoři

Libora Oates-Indruchová, Hana Havelková

Rok vydání

2014

Nakladatel

Routledge

Počet stran

264

ISBN

978-0-415-72083-0

Čtrnáct studií, čtrnáct vybraných problémů a témat: 1. historie vzniku spotřební kultury a jejího výzkumu; 2. vztah spotřeby, identity a společenského postavení; 3. propagace spotřební kultury prostřednictvím reklamy, marketingu a obchodních značek; 4. kritika spotřební kultury a reflexe jejího dalšího vývoje. Vše je zasazeno do historického a výzkumného kontextu. Studie se zabývají pólem spotřebitelským i pólem výrobců spotřebních předmětů, tedy otázkami marketingu, reklamy a obchodních značek. Publikaci připravili odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci a Sociologického ústavu AV ČR s předními zahraničními experty. Kniha je určena studentům, marketérům, výzkumníkům trhu i odborné mediální veřejnosti.Starší publikace

KUBÁTOVÁ, Helena (ed.). Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palacký University, 2013. ISBN: 9788024434506

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. Principy, proces, metody. Praha: Grada, 2013 (2. přepracované a doplněné vydání).  ISBN:  978-80-247-3736-2

ZNEBEJÁNEK, František. Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace. Praha: SLON, 2013. ISBN: 978-80-7419-154-1

TOPINKA, Daniel and STŘÍTECKÝ, Vít (ed.). Developments in Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour. Prague: Institute for International Relations, 2013. ISBN: 978-80-87558-10-2

SWADŹBAU., U. and TOPINKA, D. (ed.). Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2013. ISBN: 978-83-226-2102-8

VIDOVIĆOVÁ, L., GALČANOVÁ, L., SÝKOROVÁ, D. (ed.). Stáří ve městě, město v životě seniorů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-141-1.

ZAHRÁDKA, Pavel and SEDLÁKOVÁ, Renáta. New perspectives on consumer culture theory and research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. ISBN 978-1-4438-4157-3.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, BOLOMSKÁ, Barbora. Reminiscenční terapie. Praha: Galén, 2011. ISBN: 978-80-7262-711-0.

RYŠAVÝ, Dan a ŠARADÍN, Pavel. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 191 s. ISBN 978-80-7419-042-1

VESELSKÝ, Pavel. Animační strategie v původní Buddhově nauce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-244-2668-6

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu. Praha: SLON, 2011. ISBN: 978-80-7419-043-8

ŠPATENKOVÁ, Naděžda (ed). Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3ŠPATENKOVÁ, Naděžda, ŠEVČÍK, Drahomír (ed.). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2

Bartoňková, Hana. Firemní vzdělávání pracovníků. Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2914-5

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, KRÁLOVÁ, Jaroslava. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN: 978-80-7262-599-4


Vybrané články v odborných periodikách

2019

FIEDOR, D., KRÁL, O., FRAJER, J., ŠERÝ, M., SZCZYRBA, Z. 2019. What do Residents Consider to be Gambling and What are Their Attitudes Towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies. 35(4): 1347-1360 DOI: doi.org/10.1007/s10899-018-9804-9

KROČIL, O., M. DOPITA, R. POSPÍŠIL. 2019. Integration social enterprises as a tool of employment policy. Ekonomski pregled, 70 (3) 554-571 DOI: 10.32910/ep.70.3.10

ŠERÁ, E. 2019. Strategy of a top agriculture co-operative in the central planned economy. The differentiation of the organization in perspective social system theory. Management and Organizational History, 14 (2), pp. 184-211. DOI: 10.1080/17449359.2019.1660682

FIEDOR, D., ŠERÝ, M., FRAJER, J., SZCZYRBA, Z. 2019. Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex Localis 17(1): 1-21. DOI 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019)

ZEHNALOVÁ, J., H. KUBÁTOVÁ. 2019. From a target population to representative samples of translations and translators. The Translator, 25(2): 87-100 DOI: 10.1080/13556509.2019.1642713

ČERVINKOVÁ, H., P. RUDNICKI. 2019. Neoliberalism, Neoconservatism, Authoritariansim. The Politics of Public Education in Poland. Journal for Critical Education Policy Studies 17(2): 1-23.

 

2018

HAVLÍČEK, J. 2018. World Religions Paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. Journal of Beliefs and Values, 39(3): 344-357. DOI 10.1080/13617672.2018.1433920

DANKULINCOVÁ VESELSKÁ, Z., JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., JIRÁSKOVÁ, M., PLEVOVÁ, I., TAVEL, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A. 2018. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life satisfaction among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(12): 1-9. DOI 10.3390/ijerph15122781

KUBÁTOVÁ, H. 2018. Research into Transformations in Everyday Life: Three Methodological Notes. Qualitative Sociology Review, 14(3): 6-22. DOI 10.18778/1733-8077.14.3.01

BUBÍK, T. 2018. Is the Study of Religions in the Eastern Europe still behind the Iron Curtain? Response to Gregory Alles, Barbara Krawcowicz and Stefan Ragaz. Method & Theory in the Study of Religion 30(2): 191-199.  DOI 10.1163/15700682-12341416

LYSEK, J., RYŠAVÝ, D. 2018. Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance in the Czech Republic. Regional and Federal Studies (published online: 10 Aug 2018) doi.org/10.1080/13597566.2018.1500906

 

2017

KLIMENTOVÁ, E., DOČEKAL, V., HYNKOVÁ, K. 2017. Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work 20(6): 846-857. DOI: 10.1080/13691457.2017.1320527

LUŽNÝ, D. 2017. Sect as a Threat - Cultural Memory and the Image of Sects. Politics, Religion & Ideology 18(2): 198-216. DOI: 10.1080/21567689.2017.1330685

JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., POSLT, J. 2017. Winter outdoor trekking: spiritual aspects of environmental education. Environmental Education Research 23 (1): 1-22. DOI: 10.1080/13504622.2016.1149553

GIGALOVÁ, V. 2017. Intuition and managerial decision-making. Human Affairs 27(3): 301-316. DOI: 10.1515/humaff-2017-0025