Závěrečné práce

Zadání bakalářských a magisterských prací

Směrnice pro zadávání, vedení a obhajobu závěrečných kvalifikačních prací v bakalářských a magisterských oborech na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je dostupná zde:

 

Studenti denního studia se řídí následujícími pokyny (bod 5 je platný i pro studenty studia kombinovaného):

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ TÉMAT PRACÍ PRO ROK 2019

1. Výběr tématu práce z nabídky členů katedry 

 • Vstřícná témata jsou dostupné zde: http://bit.ly/35ENMmE.
 • Témata je možné po stažení souboru třídit dle oborů (některá témata jsou vypsána pro více oborů - zahrňte tedy do svého výběru i vícečetné možnosti zahrnující Váš obor - např. AND/SOC, REL/KA/SOC apod.) i stupně (v případě varianty Bc./Mgr. můžete téma zpracovat na Bc. i Mgr. studiu).
 • Je možné zpracovat i téma navržené studentem - záleží vždy na domluvě s konkrétním vedoucím.
 • Je možné, aby více studentů zpracovávalo jedno téma - záleží však na domluvě s vedoucím práce.

2. Návštěva příslušného potenciálního vedoucího diplomové práce v jeho konzultačních hodinách (případně kontakt s učitelem prostřednictvím e-mailu či telefonu)

 • Kontakty na jednotlivé vedoucí (včetně doktorandů) naleznete na webových stránkách katedry (https://ksa.upol.cz/lide/#c34430).
 • Student a vedoucí společně vyplní formulář Návrh tématu závěrečné práce - naleznete v příloze a na webu katedry.

3. Vyplněný formulář  s podpisy studenta a vedoucího odevzdá student do přihrádky vedoucímu příslušného oddělení:

 • Sociologie – Helena Kubátová.
 • Andragogika – Miroslav Dopita.
 • Kulturní antropologie – Kateřina Mildnerová.
 • Religionistika - Tomáš Bubík.
 • Vyplněný a podepsaný formulář může též naskenovat a poslat na e-mailovou adresu příslušného vedoucího oddělení.
 • Termín: do 17. prosince 2019.
 • formulář zde

4. O schválení či neschválení svého návrhu se student dozví prostřednictvím vedoucího své práce. V případě neschválení návrhu závěrečné práce bude na formuláři studentovi doporučen další postup.

5. Poté, co téma bylo studentovi schváleno, vloží ho do STAGu.

 1. Je nutné vedoucímu BP/DP odevzdat originál formuláře z IS STAG podepsaný autorem/autorkou BP/DP (tedy originál podpisu studenta). Nelze proto odevzdat dokument s naskenovaným podpisem. K zaslání použijte poštovní služby - zásilku zašlete na adresu katedry tj. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, k rukám vedoucího BP/DP (doplňte jméno), Křížkovského 511/10, 779 00  Olomouc.
 2. Dokument vygenerovaný z IS STAG zašlete ve třech podepsaných výtiscích.
 3. Dokument zašlete do 10. dubna 2020 (studenti prezenčního studia) do 3. května 2020 (studenti kombinovaného studia).
 4. Po podepsání vedoucí BP/DP zajistí předání všech tří výtisků na sekretariát KSA pro evidenci a distribuci na studijní odd. FF. 
 5. Třetí výtisk bude uložen na sekretariátu KSA a bude předán po ukončení mimořádných opatření studentovi/studentce.

V případě problémů se zadáváním závěrečné práce se obracejte na tajemníka katedry (vit.docekal@upol.cz).

Náležitosti prací a pokyny k odevzdání

Pokyny k odevzdání

Diplomová práce se odevzdává ve dvou výtiscích: 1. výtisk v pevné nebo lepené vazbě (bude po obhajobě vrácen studentovi); 2. výtisk v lepené vazbě (NE KROUŽKOVÉ), který bude vytištěn OBOUSTRANNĚ a bude v něm vloženo CD (zůstane v archivu na katedře).

Formulář zadání se do diplomové práce neváže! (Viz zápis z porady vedoucích kateder ze dne 31. 5. 2017).

Formální náležitosti prací

Doporučená struktura prací a pokyny k formálním náležitostem pro

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ PRÁCE