Management vědy

Navazující magisterské studium

Anotace

Dynamický rozvoj akademických a výzkumných institucí, ke kterému v poslední době dochází, vyžaduje přípravu kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou schopni administrovat a řídit vědecké týmy a organizace. V důsledku vývoje v této oblasti se jeví jako nezbytná specializace na výkon takto zaměřených pracovníků, neboť dochází k výrazné diferenciaci v rámci akademické dělby práce. Studijní program Management vědy je koncipován jako profesně zaměřený, neboť jeho absolvování předpokládá teoretickou znalost a reflexi vědy jako specifické lidské činnost, obsahuje však silný důrazem na rozvoj praktických dovedností, které zvýší uplatnění absolventů. Cílem studia je vybavit absolventa znalostmi v oblasti sociologie vědění, ekonomiky, politiky a managementu souvisejícími se získáváním, vedením a evaluováním vědeckovýzkumných projektů. V průběhu studia si student osvojí i dovednosti spjaté s realizací společenskovědního výzkumu, analýzou kvantitativních a kvalitativních výzkumných dat a získá praktické zkušenosti z fungování akademických a výzkumných institucí.

Požadavky na přijetí

UP - Ústní pohovor - zaměřený na motivaci ke studiu daného studijního programu, včetně dosavadních zkušeností. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce, resp. nad případnou tematickou profilací uchazeče. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. Uchazeč doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského (popř. magisterského či jiného) studia.

Profil absolventa

Absolvent studia je vybaven teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi umožňujícími odborné a efektivní rozhodování ve specifických podmínkách výzkumu, vývoje a inovací. Orientuje se v aktuálním stavu domácí i zahraniční vědní politiky a modelech financování i nepřímých nástrojích podpory vědy a výzkumu. Specializované předměty programu jsou zaměřeny na komunikační, legislativní, organizační a administrativní dovednosti, znalosti z dějin a teorie vědy a výzkumu i specifické jazykové kompetence. Absolvent získá dovednosti pro vytváření a řízení projektů, sestavování finančních plánů a rozpočtů i kontrolu a hodnocení projektů. Jeho klíčovou dovedností je schopnost úzce spolupracovat s odborníky z různých oblastí vědy a výzkumu (vědy o živé a neživé přírodě, humanitní a společenské vědy) i z různých typů výzkumu (základní, aplikovaný, experimentální či umělecký): je schopen školit vědecké pracovníky či poskytovat jim podporu v oblastech vědní politiky a ekonomiky, transferu znalostí a komunikace vědy, problematice duševního vlastnictví a autorských práv. Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen: " analyzovat procesy v rámci řízení vědy a kvality vzdělávání v českém akademickém prostředí a komparovat je se zahraničními akademickými institucemi " připravit vědecký projekt a žádost o vědecký grant " řídit pracovní tým " navrhovat metodologické a procedurální procesy v rámci řízení konkrétních vědeckých projektů " připravovat podklady pro jednání a rozhodování akademických orgánů " plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění " srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vědecké poznatky, které jsou výstupem z řešených projektů ostatním členům vědecké komunity na národní a mezinárodní úrovni i široké veřejnosti

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi programu se uplatní ve výzkumných organizacích, grantových agenturách, státní správě či poradenských firmách, případně v komerčním sektoru a mohou se také podílet na transferu technologií z vědeckého prostředí. Příklady uplatnění absolventa: - Řešitelé velkých projektů výzkumu a vývoje (odborní pracovníci, kteří získají dovednosti k úspěšnému řízení vědeckých projektů) - Manažeři velkých i menších výzkumných projektů (organizační a administrativní pracovníci výzkumných projektů zodpovědných za organizaci celých projektů nebo jejich jednotlivých částí/aktivit) - Administrativní pracovníci oddělení vědy a výzkumu na vysokých školách a výzkumných organizacích - Vedoucí pracovníci na vysokých školách (např. vedoucí kateder či výzkumných center) a výzkumných organizacích.

Regulované povolání

Absolvování studijního programu neopravňuje k výkonu regulovaného povolání.

Možné pracovní pozice

  • Řešitelé velkých projektů výzkumu a vývoje (odborní pracovníci, kteří získají dovednosti k úspěšnému řízení vědeckých projektů)
  • Manažeři velkých i menších výzkumných projektů (organizační a administrativní pracovníci výzkumných projektů zodpovědných za organizaci celých projektů nebo jejich jednotlivých částí/aktivit)
  • Administrativní pracovníci oddělení vědy a výzkumu na vysokých školách a výzkumných organizacích
  • Vedoucí pracovníci na vysokých školách (např. vedoucí kateder či výzkumných center) a výzkumných organizacích.

Dalši informace o programu poskytuje:
prof. PhDr. Dušan Lužný, Ph.D., tel. +420585633701, dusan.luzny@upol.cz, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)