doc. JUDr.Mgr. EVA ŠIMEČKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

 

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.19

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 16:30–16:45 4.19 pouze po předchozí e-mailové domluvě, ve zkouškovém období JEN po předchozí e-mailové domluvě
ČLÁNEK
Šimečková E. Chráněné oznamování škodlivého jednání v České republice. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2017.
Šimečková E. Legislation on Employer Monitoring of Employees at the Workplace. Studies in Law and Economics. 2017.
Šimečková E. Právní úprava mobbingu ve veřejné správě ve Španělsku. Societas et iurisprudentia. 2017.
Šimečková E. Právní úprava násilí na pracovišti (mobbingu) ve Španělsku. Societas et iurisprudentia. 2016.
Šimečková E. Nový výpovědní důvod podle § 52 písm. h) zákoníku práce. Acta Iuridica Olomucensia. 2012.
Šimečková E. Skončení pracovního poměru. Soudce. 2012.
Klčová R., Šimečková E. Česko-německý slovníček kolokací z oblasti pracovního práva. ToP (tlumočení-překlad). 2008.
Šimečková E. Právní úprava konkurence v obchodním právu. Acta Iuridica Olomucensia. 2006.
Šimečková E. Arbeits- und socialrechtliche Fragen. Center of Legal Competence. 2005.
Šimečková E. Právní úprava konkurenčních doložek ve Francii. Právo a zaměstnání. 2002.
Šimečková E. K novele zákoníku práce. Právo a podnikání. 2000.
Šimečková E. Pracovněprávní ustanovení horního zákoníku Václava II. Právo a zaměstnání. 2000.
Šimečková E. Pracovní poměr na dobu určitou. Ekonom. 2000.
Šimečková E. Vedlejší pracovní poměr. Ekonom. 2000.
Šimečková E. Až příliš kogentních ustanovení. Ekonom. 1999.
Hudcová Z., Šimečková E. K povinnému ručení. Zdravotnictví a právo. 1999.
Šimečková E. K problematice započtení v pracovněprávních vztazích. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Šimečková E. Komerční zdravotní pojištění. Daně. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šimečková E. Konkurenční jednání. Konkurenční jednání. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šimečková E. Výkon práce na dálku v zákoníku práce. In Morávek J., Pichrt J. (Eds.) Pracovní právo a sociální ochrana v nejisté době. 2022.
Šimečková E. Diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví. In Olšovská A. (Eds.) Zmluvná autonómia v súkromnom/ pracovnom práve. 2020.
Šimečková E. Rovné zacházení a zákaz diskriminace při přijímání do zaměstnání z důvodu rasy a etnického původu v pracovněprávních vztazích. In Pavlátová J., Hromada M. (Eds.) Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. 2020.
Šimečková E. Diskriminace z důvodu zdravotního postižení v judikatuře ESLP a SDEU. In Brezina P., Jermanová H. (Eds.) Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus? 2018.
Šimečková E. Rovné postavení mužů a žen v péči o děti aneb sdílené rodičovství. In Barancová H. (Eds.) Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. 2018.
Šimečková E. Právní prostředky ochrany zaměstnance před diskriminací a jejich odraz v judikatuře soudů ČR. In Barancová H., Olšovská A. (Eds.) Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. 2016.
Šimečková E. Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele v zákoníku práce. In Cvrček F., Jermanová H. (Eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? 2016.
Šimečková E. Ochrana odborové organizace a jejích členů před diskriminací ve Francii. In Bárány E. (Eds.) Ako právo reaguje na novoty. 2015.
Šimečková E. Odpovědnost za sportovní úrazy a náhrada škody. In Pichrt J. (Eds.) Sport a (nejen) pracovní právo. 2014.
Šimečková E. Odstoupení od konkurenční doložky v judikatuře Nejvyššího soudu ČR. In Barancová H. (Eds.) Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. 2014.
Šimečková E. Pracovní úraz podle českého a francouzského práva. In Olšovská A. (Eds.) Labor ipse voluptas. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, Dr.Sc. 2014.
Šimečková E. NĚKTERÉ DOPADY PŘIJETÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DO OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum. Reflexia hospodárskej krízy v pracovnom a sociálnom zákonodárstve. 2013.
Šimečková E. Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru. In Blaho P. (Eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 2013.
Šimečková E. Povaha lékařského posudku jako podkladu pro skončení pracovního poměru. In Barancová H. (Eds.) Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru. 2013.
ŠIMEČKOVÁ E. Právní úprava stávky ve Francii. In Hrabcová D. (Eds.) Pracovní právo 2011. Sborník z mezinárodní konference. Sociální dialog. 2011.
Šimečková E. Právní úprava zákazu konkurenčního jednání zaměstnance ve francouzském právu. In . (Eds.) Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. 2009.
Šimečková E. Připravovaná novelizace zákoníku práce. In . (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi. 2009.
Šimečková E. Konkurenční doložka podle zákoníku práce a její aplikační problémy. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Šimečková E. Odstoupení od smlouvy v pracovním právu. Sborníik příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Šimečková E. Pracovní poměr na dobu určitou. Liberalizácia pracovného práva - možnosti a obmezenia : zborník z vedeckého sympózia : Trnava 11. decembera 2006. 2007.
Šimečková E. Délka trvání pracovního poměru podle zákoníku práce a podle některýcg zvláštních zákonů. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Šimečková E. Európske výzvy súčasného právneho vývoja. Sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Malacky 20. - 21. 10. 2005. Konkurenční jednání zaměstnance ve Španělském právu. 2006.
Šimečková E. Připravovaný zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích před diskriminací (antidiskriminační zákon). RVP v praxi učitele výchovy k občanství- se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivos. 2005.
Šimečková E. Uplatnění zásady rovného zacházení u transsexuálů v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení. Sborník ze sympózia s mezinárodní účastí "Pracovní právo v zjednotenej Europe". 2004.
Šimečková E. Výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte podle nového zákona o zaměstnanosti. Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Šimečková E. Nad jedním nálezem ústavního soudu. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
Lochmanová L., Šimečková E. Smluvní pokuta v soukromém právu. Zabezpečenie pohl'adávok a ich uspokojenie. 2002.
Šimečková E. Harmonizace českého pracovního práva s právem Evropské unie. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Šimečková E. Právní úprava mzdy a její ochrana v Ius montanorum. Sborník přednášek (Česká a německá verze). 2000.
KNIHA - CELEK
ŠIMEČKOVÁ E. Pracovní právo. 2011.
ŠIMEČKOVÁ E., ŠIMEČKOVÁ E. Pracovní právo. 2010.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
Šimečková E. Konkurenční jednání zaměstnance. Konkurenční jednání zaměstnance. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Šimečková E. Diskriminace na základě sexuální orientace v pracovněprávních vztazích. In Pichrt J., Koldinská K., Morávek J. (Eds.) Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. 2020.
Šimečková E. Diskriminace na základě víry a náboženského vyznání v pracovněprávních vztazích v judikatuře ESLP a SDEU. In Hamuľák J. (Eds.) Gloria et honor et pax omni operanti bonum. 2020.
Šimečková E. (Ne)rovné zacházení s muži a ženami v oblasti odměňování v pracovněprávních vztazích. In Šmíd M. (Eds.) Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. 2020.
Šimečková E. Diskriminace z důvodu věku při skončení pracovního poměru v České republice. In Olšovská A., Švec M., Horecký J. (Eds.) Sine amicitia vitam est nullam: pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. 2019.
Šimečková E. The Legal Regulation of the Principle of Equality and the Prohibition of Discrimination on the grounds of age during the recruitment in the Czech Republic. In Funk B., Melzer-Azodanloo N. (Eds.) Arbeiten in Würde. Festschrift für Günther Löschnigg zum 65. Geburtstag. 2019.
Šimečková E. Zákaz diskriminace z důvodu věku v právu Evropské unie. In Križan V. (Eds.) Opus laudat artificem. 2019.
Šimečková E. Diskriminace na základě vzhledu zaměstnance. In Hromada M. (Eds.) Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. 2018.
Šimečková E. Výpověď z důvodu organizačních změn podle ust. § 52 písm. c) ZP v judikatuře. In Koldinská K. (Eds.) Pocta Věře Štangové. 2018.
Šimečková E. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. In Dvořák J. (Eds.) Soukromé právo v 21. století. 2017.
Šimečková E., Hůrka P. Překážky v práci. Pracovní právo. 2015.
Šimečková E. Antidiscrimination Law in the Czech Republic. Implementation and Enforcement of EU Labour Law in the Visegrad Countries. 2014.
Šimečková E. MEDIACE V PRACOVNÍM PRÁVU V ČESKÉM A RAKOUSKÉM KONTEXTU. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. 2014.
Šimečková E. Working time in the Czech Republic. Implementation and Enforcement of EU Labour Law in the Visegrad Countries. 2014.
Šimečková E. Změna pohlavia, transsexualita. In Barancová H. (Eds.) Medicínske právo. 2008.
Galvas M.., Gregorová Z.., Hrabcová D.., Píchová I.., Šimečková E. Pracovní právo. Pracovní právo. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)