Publikace

2019-2023

Název publikace

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistelblowing

Autor

Eva Šimečková

 

Rok vydání

2023

 

Nakladatel

LEGES

 

Počet stran

220

 

ISBN

978-80-7502-698-9

 

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i unijní právní úpravy, mezinárodního kontextu lidskoprávních úmluv a zejména z judikatury českých i evropských soudů.
Autorka nejprve vymezuje, jakou míru soukromí má zaměstnanec zákonem zajištěnou na pracovišti a jaké možnosti a limity má zaměstnavatel při monitorování zaměstnanců.

Nová právní úprava chráněného oznamování poskytuje oznamovatelům, především zaměstnancům v soukromém i veřejném sektoru možnost bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřizovaných interních či externích mechanismů.

Dále se autorka zabývá zásadou rovnosti a zákazem diskriminace v pracovněprávních vztazích a zjišťuje, zda právní úprava poskytuje zaměstnancům dostatečnou ochranu před nerovným nebo diskriminačním jednáním ze strany zaměstnavatele a zda § 10 antidiskriminačního zákona zajišťuje v řízení před soudy skutečnou a účinnou právní ochranu.

Závěrečná část knihy je věnována pracovněprávním aspektům šikany na pracovišti, jako je mobbing či bossing. Autorka zkoumá, zda je zaměstnanec před šikanou na pracovišti dostatečně chráněn, jak lze mobbery účinně postihnout a konečně zda, případně v jaké výši bude zaměstnavatel povinen k náhradě škody, která byla šikanou zaměstnanci způsobena.

Název publikace

Fakta a trendy v současné české společnosti

 

Autor

Dan Ryšavý, David Fiedor a kol.

 

Rok vydání

2023

 

Nakladatel

Karolinum, edice SLON

 

Počet stran

252

 

ISBN

978-80-246-5473-7

 

Anotace

Cílem knihy je na dostupných datech ukázat proměňující se podmínky života naší společnosti zhruba od začátku milénia. Vedle vývoje v čase kniha přináší řadu mezinárodních srovnání a také mapky ukazující diverzitu mnoha jevů uvnitř ČR. V knize se čtenář setká i s vybranými výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Je určena všem, kdo si kladou otázky týkající se společenských proměn a toho, nakolik jsme si jich vědomi. Všem, kteří se brání vlivu dezinformací a snaží se kriticky přistupovat k dostupným datům a tomu, jak jsou prezentována. Může se stát vhodnou pomůckou např. pro středoškolské hodiny Základů společenských věd, úvodní kurzy sociálněvědních oborů na vysokých školách atp.

 

Název publikace

Graying Siblinghood

Publikace získala Čestné uznání rektora UP

Autor

Dana Sýkorová, Hana Šlechtová, Michaela Kvapilová Bartošová

 

Rok vydání

2022

 

Nakladatel

CDK

 

Počet stran

292

 

ISBN

978-80-7325-556-5

 

This monograph provides insight into the thus far sociologically neglected issue of siblinghood in older adulthood. The authors answer questions about the meaning of siblinghood through qualitative research conducted in the Czech context, which included nearly one hundred individual interviews and several focus groups with older men and women who have at least one living sibling.

The sibling bond is viewed in the book through the lens of a relationist approach. Within this theoretical framework, siblinghood, as well as the family, are conceptualized as shared practices – activities, or all kinds of interaction between siblings and among members of their extended family. By means of these practices, and according to specific in interaction negotiated rules, siblinghood or family are “doing”. The authors also use the potential of the concept of ambivalence as a framework for interpreting research outcomes.

The authors focus on topics that “emerged from the data”, including the availability of siblings in later life as a source of support; older siblings within the complex structure of family relationships; implications of siblinghood-in-law for doing siblinghood; siblinghood in life crises such as widowhood, divorce and illness; contradictions and conflicts in sibling relationships. They present an understanding of not only siblinghood in older age, but also its changes across the life course. At the end of the monograph, a “story” of late-life siblinghood, i.e. an outline of its theory grounded in data is presented. An obvious part of the book’s content is a critical review of the current state of theorizing and empirical research on adult siblinghood and especially in its older phases.

The book presents siblinghood as a unique, lifelong bond that plays an important role in the lives of aging social actors. It shows siblinghood as a dynamic relationship, not only harmonious, but – at the same time – facing contradictions, diverse expectations and conflicts.

The book is not intended only for sociologists. It attempts to bring closer the sociological context of siblings in late life to readers from other social science fields, practitioners and, last but not least, laypeople for whom siblinghood is part of everyday lived experience.

Název publikace

Antropologické perspektivy současných světů: trendy, přístupy a výzvy

Autor

Hana Horáková a kol.

 

Rok vydání

2022

 

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Počet stran

208

 

ISBN

978-80-244-6173-1

 

Název publikace

Imagining Religion in the Czech Republic

Anthropological Perspective

Publikace získala Čestné uznání rektora UP

Autor

Jakub Havlíček

 

Rok vydání

2021

 

Nakladatel

LIT Verlag

 

Počet stran

294

 

ISBN

978-3-643-91342-5

 


Název publikace

Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe. The Development of Secularity and Nonreligion.

Autoři

Tomáš Bubík, Atko Remmel and David Václavík

Rok vydání

2020

Nakladatel

Routledge

Počet stran

346

ISBN

978-0367226312

Anotace

This book provides the first comprehensive overview of atheism, secularity and non-religion in Central and Eastern Europe in the twentieth and twenty-first centuries. In contrast to scholarship that has focused on the ‘decline of religion’ and secularization theory, the book builds upon recent trends to focus on the ‘rise of non-religion’ itself. While the label of ‘post-communism’ might suggest a generalized perception of the region, this survey reveals that the precise developments in each country before, after and even during the communist era are surprisingly diverse.

A multinational team of contributors provide interdisciplinary case studies covering Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Romania and Bulgaria. This approach utilises perspectives from social and intellectual history in combination with sociology of religion in order to cover the historical development of

secularity and secular thought, complemented with sociological data. The study is framed by methodological and analytical chapters.

Offering an important geographical perspective to the study of freethought, atheism, secularity and non-religion, this wide-ranging book will be of significant interest to scholars of twentieth-century social and intellectual history, sociology of religion and non-religion, cultural and religious studies, philosophy and theology.


Název publikace

Namibian Czechs. History and identity of the Namibian children raised in Czechoslovakia.

Publikace získala Čestné uznání rektora UP

Autoři

Kateřina Mildnerová

Rok vydání

2020

Nakladatel

Lit Verlag

Počet stran

320

ISBN

978-3-643-91339-5

Anotace

The book focuses on the history and identity of Namibian Czechs, originally a group of prominent child war refugees admitted by the Czechoslovak government in 1985 for education as an expression of international solidarity assistance to SWAPO liberation movement. The educational project with elements of social engineering was interrupted in 1991 due to political changes in both countries. The relocation of the children to Namibia had a dramatic impact on their future lives. Namibian Czechs never fully integrated into Namibian society; moreover they proudly proclaim their belonging to Czechness.


Název publikace

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Autoři

Eva Šimečková

Rok vydání

2020

Nakladatel

Leges

Počet stran

266

ISBN

978-80-7502-470-1

Anotace

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu ČR.

V publikaci jsou definovány pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování, jsou popsány výjimky ze zásady rovného zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací. Jednotlivé kapitoly pojednávají o zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, rasy a etnického původu, víry a náboženského přesvědčení a dále vzhledu zaměstnance.

Publikace je určena širší právnické i neprávnické veřejnosti, zejména soudcům a advokátům, ale i zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří jsou nerovným zacházením a diskriminací ohroženi.


Název publikace

Hazard v Čechách

Autoři

Fiedor David

Rok vydání

2020

Nakladatel

SLON (Sociologické nakladatelství)

Počet stran

168

ISBN

978-80-7419-303-3

Anotace

Kniha se zabývá problematikou hazardních her. Ty se pojí nejen se zábavou, ale v extrémních případech také s poruchami osobností hráčů. Výrazně ovlivňují ekonomické a společenské struktury sídel a regionů, v nichž jsou provozovny hazardních her (zvláště pak herny a kasina) přítomny. Hazard jako takový se proto stal významným sociálním tématem pro mnoho vlád na celém světě. Některé státy jsou k provozování hazardních her benevolentní, jinde je naopak jejich provoz zakázán. Zároveň je hazard odvětvím s extrémně velkým obratem finančních prostředků ve formě vsazených částek, které se následně rozdělují mezi hráče (výhry), veřejné rozpočty (povinné odvody) a provozovatele (provozní náklady a zisk). Po roce 1989 se Česká republika poměrně rychle zařadila mezi státy s nejvyšším počtem hracích zařízení na světě (jak absolutním, tak v přepočtu na obyvatele). Cílem knihy je analyzovat základní geografické aspekty hazardních her na území České republiky, tj. zaměřit se na jejich rozvoj v čase a prostoru. Kniha je rozdělena do tří nosných částí. Nejprve je čtenáři představena samotná motivace hráčů k hraní hazardních her a popsány dopady hazardního hraní na jedince a společnost. Dále je zachycen historický vývoj hazardních her s důrazem na území České republiky, opomenut však není ani mezinárodní kontext. Nejrozsáhlejší část knihy je věnována samotné prostorové diferenciaci hazardu na území České republiky a jeho dopadům na zaměstnanost a veřejné rozpočty. Čtenář v knize získá komplexní představu o tom, co provozovatelé hazardních her přináší/berou a jak se s regulací vypořádávají jednotlivé obce České republiky. Kniha může uspokojit všechny zájemce o problematiku hazardních her, neboť neanalyzuje pouze aktuální stav, nýbrž zachycuje časoprostorový vývoj tohoto fenoménu. Může se tak stát užitečným pomocníkem k uchopení a pochopení problematiky hazardních her pro všechny, kteří toto téma řeší, ať už odborně, ve své práci, či se s problematikou hazardu setkali ve svém osobním životě a zaujala je. Jakou podobu měly hazardní hry v minulosti, v období socialismu? Vkládáme do hazardních her čím dál tím větší množství peněz? Může mít hazardní hraní na společnost i pozitivní dopady? Nevede zákaz provozování tvrdého hazardu (heren, kasin) jen k jeho přemístění jinam?


Název publikace

Africa on the Move: Shifting Identities, Histories, Boundaries

Autoři

Hana Horáková, Stephanie Rudwick, Martin Schmiedl

Rok vydání

2019

Nakladatel

Lit Verlag

Počet stran

168

ISBN

978-3-643-91174-2

Anotace

 

Kolektivní monografie, jejímž základem jsou příspěvky z konference Viva Africa 2017, kterou pořádala Filozofická fakuta, Univerzita Hradec Králové, a které jsou doplněny o příspěvky dalších autorů.

Afrika je v pohybu. Nové geopolitické konstelace přiměly skupiny a jednotlivce k útěku z autoritářských režimů, environmentálních krizí nebo chudoby a obecného nedostatku vyhlídek. To nakonec vede k pohybu lidí po celé Africe.

Nové geopolitické souhvězdí však otevřely i nové kanály pro cestu do zahraničí za účelem získání znalostí a zkušeností. To vedlo společnosti k novým myšlenkám a změně hodnot a politik. Afrika tedy prožívá nejen geografický tah, ale také mobilitu hodnot a pohledy na svět. Kniha shrnuje tyto dva pohledy, které se vzájemně doplňují, protože migrace ovlivňuje mentalitu a hodnoty společnosti, ale také hodnoty ovlivňují otevřenost k migraci.


Název publikace

Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic

Autoři

Jan Váně, Dušan Lužný, František Kalvas, Martina Štípková, Veronika Hasová

Rok vydání

2019

Nakladatel

Barrister&Principal

Počet stran

256

ISBN

978-80-7364-089-7

Anotace

This publication has several modest goals: We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society. Given the volume of data we obtained, we want to present at least a portion of our results and show what types of findings were achieved through our conceptualisation and operationalisation of religious memory. Finally, we want to present non-Czech-speaking readers with a comprehensive work describing changes in religiosity in Czech society, in this case from the perspective of memory studies. In other words, we want to offer an international audience a piece of work broader than just a journal article focusing on the study of religion in the Czech Republic.
Starší publikace

GIGALOVÁ, Veronika. Manažerská imaginace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN: 978-80-244-5407-8

TOPINKA, Daniel, JANKů Tomáš ed al.. Cizinci v Brně. Brno: Barrister & Principal, 2018. ISNB: 978-80-7364-082-8

SOUKUP, Martin. Cizinci mezi Papuánci. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-243-1

FAFEJTA, Martin. Sexualita a sexuální identita. Praha: Portál, 2016. ISBN: 978-80-262-1030-6

KLIMENTOVÁ, EVA. Anna. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN: 978-80-244-5004-9

TOPINKA, Daniel (ed.). Muslimové v Česku. Brno: Barrister & Principal. ISNB: 978-80-7485-115-5

KUBÁTOVÁ, Helena a kol. Mezigenerační proměny způsobů života na Hlučínsku. Praha: Slon, 2015. ISBN: 978-80-7419-190-9

GIGALOVÁ, Veronika. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN: 978-80-24448-09-9

ZAHRÁDKA, Pavel. Heteronomie estetické hodnoty. Brno: Host, 2015. ISBN: 978-80-7491-490-4

ZNEBEJÁNEK, František. Sociologie konfliktu. Praha: Slon, 2015. ISBN 978-80-7419-177-0

RYŠAVÝ, Dan, D. ČERMÁK a kol. Na / O kraji. Praha: Slon, 2015. ISBN: 978-80-7419-227-2

ŠPATENKOVÁ, Naděžda a L. SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5446-8

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora a H. HAVELKOVÁ. The Politics of Gender Culture under State Socialism. Abington-on-Thames: Routledge, 2014 ISBN: 978-0-415-72083-0

KUBÁTOVÁ, Helena (ed.). Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palacký University, 2013. ISBN: 9788024434506

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. Principy, proces, metody. Praha: Grada, 2013 (2. přepracované a doplněné vydání).  ISBN:  978-80-247-3736-2

ZNEBEJÁNEK, František. Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace. Praha: SLON, 2013. ISBN: 978-80-7419-154-1

TOPINKA, Daniel and STŘÍTECKÝ, Vít (ed.). Developments in Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour. Prague: Institute for International Relations, 2013. ISBN: 978-80-87558-10-2

SWADŹBAU., U. and TOPINKA, D. (ed.). Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2013. ISBN: 978-83-226-2102-8

VIDOVIĆOVÁ, L., GALČANOVÁ, L., SÝKOROVÁ, D. (ed.). Stáří ve městě, město v životě seniorů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-141-1.

ZAHRÁDKA, Pavel and SEDLÁKOVÁ, Renáta. New perspectives on consumer culture theory and research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. ISBN 978-1-4438-4157-3.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, BOLOMSKÁ, Barbora. Reminiscenční terapie. Praha: Galén, 2011. ISBN: 978-80-7262-711-0.

RYŠAVÝ, Dan a ŠARADÍN, Pavel. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 191 s. ISBN 978-80-7419-042-1

VESELSKÝ, Pavel. Animační strategie v původní Buddhově nauce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-244-2668-6

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu. Praha: SLON, 2011. ISBN: 978-80-7419-043-8

ŠPATENKOVÁ, Naděžda (ed). Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3ŠPATENKOVÁ, Naděžda, ŠEVČÍK, Drahomír (ed.). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2

BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání pracovníků. Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2914-5

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, KRÁLOVÁ, Jaroslava. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN: 978-80-7262-599-4


Vybrané články v odborných periodikách

2024

Kotherová, S., Müller, M., Jedličková, L., Havlíček, J., Bubík, T. 2024. "We Never Stop Singing": The Dynamics of the Mental and Physical Health of Czech REligious Pastors during the COVID-19 PandemicJournal of Religion and Health https://doi.org/10.1007/s10943-023-01977-3

SÝKOROVÁ, D. 2024. Siblinghood Amongst Older Adults: What Being a Sibling or Having Siblings MeansJournal of Family Issues 42(2): 419–446.  doi.org/10.1177/0192513X221150974

2023

HORÁKOVÁ, H., J. KUFOVÁ, N. RAÚL. 2023. Living museums in Namibia: between empowerment and exploitation. Anthropology Southern Africa 46(1): 34-50.

LUX, M., P. KUBALA, P. SUNEGA. 2023. Why so moderate? Understanding millenials‘ views on the urban housing affordability crisis in the post-socialist context of the Czech Republic. Journal of Housing and the Built Environment 38: 1601-1617.

MÜLLER, M., P. ADÁMEK, S. KOTHEROVÁ, M. PETRů, T. BUBÍK, A. DAUŠOVÁ, L. PELÍŠKOVÁ. 2023. Conceptualisation of Uncertainty in Decision Neuroscience Research: Do We Really Know What Types of Uncertainties The Measured Neural Correlates Relate To? Integrative Psychological and Behavioral Science 57: 88-116.

RYŠAVÝ, D., D. DOBIŠOVÁ. 2023. Council Newspapers on Housing. Only Mouthpieces of the Governing Coalition? Journal of Comparative Politics 16(2): 67-85. doi.org/10.1007/s10899-021-10049-8

2022

FIEDOR, D., M. SEIDLOVÁ. 2022. Gambling Patterns Among People from Vietnam and Ukraine Living in the Czech Republic. Journal of Gambling Studies 38:411-423. doi.org/10.1007/s10899-021-10049-8

LUŽNÝ, D. 2022. The fight over the Marian Column and a religious narrative template in a society of unbelievers. Memory Studies, 15(1): 70-83. DOI 10.1177/17506980211017956

ZEHNALOVÁ, J., H. KUBÁTOVÁ. 2022. A Methodology of Translatological and Sociological Cooperation in Data Collection, Analysis, and Interpretation. Target, 34(2):196-218. DOI 10.1075/target.20024.zeh

RYŠAVÝ, D., R. SEDLÁKOVÁ. 2022. Changes in Housing Discourse in Four Czech Municipalities. Will Young People Get Support? Lex localis – Journal of Self-Government, 20(2): 303-320. https://doi.org/10.4335/10.4335/20.2.303-320(2022)

ZEHNALOVÁ, J., H. KUBÁTOVÁ. 2022. Historical dynamics of cultural policy: the case of literary translation from English to Czech (1918-2018). International Joufnal of Cultural Policy. Published online: 09 Feb 2022. DOI: 10.1080/10286632.2021.2014462

LUX, M., P. SUNEGA. 2022. Bridging Economics and Sociology: Responses to a Critique of Pragmatic Socioeconomics. Housing Theory & Society, 39(2): 180–199. DOI 10.1080/14036096.2021.2022753

BUBÍK, T. 2022. The Czech Struggle for and against Religion in Public Space: The Case of Re-erecting of Marian Column in Prague from the Perspective of the Media. Religion and Society in Central and Eastern Europe 15(1): 21-35. DOI 10.20413/rascee.2022.15.1.21-35

MÜLLER, M., L. JEDLIČKOVÁ, D. HALOVÁ. 2022. How Do Managers Make Sense of Their Crisis? Disrupted Relationships and Rediscovering Co-existence. Human Arenas. Published online: 05 Feb 2022. doi.org/10.1007/s42087-022-00272-z

 

2021

FAFEJTA, M. 2021. Coming out of People with Pedophilic Orientation. International Journal of Sexual Health. 33(3): 312-325. doi.org/10.1080/19317611.2021.1913687

LUŽNÝ, D. 2021. Invented religions and the conceptualization of religion in a highly secular society: The Jedi religion and the Church of Beer in the Czech context. European Journal of Cultural Studies. 24(5): 1160-1179. doi.org/10.1177/1367549420919876

POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J., M. DOPITA. 2021. Teaching as a part of academics' professionalization: the case of Czech educational sciences. Journal of Professional Capital and Community, 6(4): 367-377. DOI 10.1108/JPCC-08-2020-0069

MALOUŠKOVÁ, K., M. FAFEJTA. 2021. The Social Marginalization of People Living with a Mental Ill Label – Family, Friends, and Work. Qualitative Sociology Review 17(3): 76-89. doi.org/10.18778/1733-8077.17.3.04

DOPITA, M., J. POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ. 2021. Paradoxes of Doctoral Studies in Education Sciences in the Czech Republic. Qualitative Sociology Review 17(1): 60-71. doi.org/10.18778/1733-8077.17.1.5

STASULANE, A. 2021. Intersection of the Religious and the Secular: The Cemetery Festival in Latvia. Religions 12(2): 69. doi.org/10.3390/rel12020069

JANEČKOVÁ, T. 2021. Upbringing and Education in the Context of Migration Change: the Perspective of Russian and Ukrainian Parents with Tertiary Education Living in the Czech Republic. New Educational Review, 65(3): 251-261. DOI 10.15804/tner.2021.65.3.20

EJOVA, A., J. KRÁTKÝ, E. KUNDTOVA KLOCOVA, R. KUNDT, J. CIGÁN, S. KOTHEROVÁ, J. BULBULIA, R.D. GRAY. 2021. The awe-prosociality relationship: evidence for the role of context. Religion, Brain & Behavior, 11(3): 294-311. ISSN 2153-599X. doi.org/10.1080/2153599X.2021.1940254

MÜLLER, M., D. HALOVÁ, L. JEDLIČKOVÁ, T. CSERGE. 2021. Existential Disruptions of Managers as a Collapse of Childhood Patterns: An Interpretative Phenomenological Investigation. Integrative Psychological and Behavioral Science. Published online: 01 Oct 2021. doi.org/10.1007/s12124-021-09662-4

 

 

2020

GRECMANOVÁ, H., D. GONDA, E. URBANOVSKÁ, V. CABANOVÁ. 2020. Factors Influencing the Creation of a Positive Climate in Natural Science Lessons from the Perspective of Pupils. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(8): em1869.  doi.org/10.29333/ejmste/8301

BUBÍK, T. 2020. “A Graveyard as a Home to Ghosts or a Subject of Scholarly Research? The Czech National Cemetery at Vyšehrad.Changing Societies & Personalities, 4(2): 136–157. doi.org/10.15826/csp.2020.4.2.094

LYSEK, J., RYŠAVÝ, D. 2020. Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance in the Czech Republic. Regional and Federal Studies, 30(2): 263-282 doi.org/10.1080/13597566.2018.1500906

POLO, M. R., J. ŠOTOLA. 2020. Performative Hybridity of Informal Initiatives Helping Refugees: A Way of Resistance.Open Journal for Anthropological Studies, 4(1): 1-14. doi.org/10.32591/coas.ojas.0401.01001p

RUBIN, B.C., H. CERVINKOVA. 2020. “Challenging Silences: Democratic Citizenship Education and Historical Memory in Poland and Guatemala” Anthropology & Education Quarterly, 51(2):178-194. doi.org/10.1111/aeq.12329

TOPOLÁŘOVÁ, E. 2020. “Creating Constitutive Solidarity in Seattle: Praxis between the Duwamish Tribe and the Real Rent Duwamish Movement.” Identity, 20(4): 306-320. doi: 10.1080/15283488.2020.1842209

 

2019

FIEDOR, D., KRÁL, O., FRAJER, J., ŠERÝ, M., SZCZYRBA, Z. 2019. What do Residents Consider to be Gambling and What are Their Attitudes Towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies. 35(4): 1347-1360 DOI: doi.org/10.1007/s10899-018-9804-9

KROČIL, O., M. DOPITA, R. POSPÍŠIL. 2019. Integration social enterprises as a tool of employment policy. Ekonomski pregled, 70 (3) 554-571 DOI: 10.32910/ep.70.3.10

ŠERÁ, E. 2019. Strategy of a top agriculture co-operative in the central planned economy. The differentiation of the organization in perspective social system theory. Management and Organizational History, 14 (2), pp. 184-211. DOI: 10.1080/17449359.2019.1660682

FIEDOR, D., ŠERÝ, M., FRAJER, J., SZCZYRBA, Z. 2019. Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex Localis 17(1): 1-21. DOI 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019)

ZEHNALOVÁ, J., H. KUBÁTOVÁ. 2019. From a target population to representative samples of translations and translators. The Translator, 25(2): 87-100 DOI: 10.1080/13556509.2019.1642713

ČERVINKOVÁ, H., P. RUDNICKI. 2019. Neoliberalism, Neoconservatism, Authoritariansim. The Politics of Public Education in Poland. Journal for Critical Education Policy Studies 17(2): 1-23.

 

2018

HAVLÍČEK, J. 2018. World Religions Paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. Journal of Beliefs and Values, 39(3): 344-357. DOI 10.1080/13617672.2018.1433920

DANKULINCOVÁ VESELSKÁ, Z., JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., JIRÁSKOVÁ, M., PLEVOVÁ, I., TAVEL, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A. 2018. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life satisfaction among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(12): 1-9. DOI 10.3390/ijerph15122781

KUBÁTOVÁ, H. 2018. Research into Transformations in Everyday Life: Three Methodological Notes. Qualitative Sociology Review, 14(3): 6-22. DOI 10.18778/1733-8077.14.3.01

BUBÍK, T. 2018. Is the Study of Religions in the Eastern Europe still behind the Iron Curtain? Response to Gregory Alles, Barbara Krawcowicz and Stefan Ragaz. Method & Theory in the Study of Religion 30(2): 191-199.  DOI 10.1163/15700682-12341416

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)