9. olomoucká sociologická konference

9. sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci pod záštitou České sociologické společnosti uspořádala devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí na téma: Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě

Key note speakerem letošního ročníku byla prof. Ingrid Arnet Connidis, Ph.D. University of Western Ontario, Canada

 

Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě

Sociologie je zvláště v posledních dekádách konfrontována se zásadními změnami sociální, potažmo rodinné reality. Sociologické studie odhalují zvýšenou diverzitu a destandardizaci forem a konfigurací rodiny, vzorců jejího formování či rodinných vztahů. Referenční rámec pro výklad probíhající transformace rodiny poskytovala donedávna především teorie individualizace, nyní sociologie znovuobjevuje vztahovost (relationality, embeddednessbelongingness). Důraz na výzkum vztahů v rozšířené rodině/příbuzenstvu, spojený s tímto přístupem, je podnětem k formulaci cíle tematické části konference: přispět k porozumění rodinným vztahům „za hranicemi“ nukleární rodiny v jejich složitosti, tvárnosti, rozmanitosti, s ohledem na různé strukturální a situační kontexty. Pozornost se přitom soustředí nejen na vztahy mezi dospělými rodinnými generacemi, ale především na poměrně opomíjené vztahy intragenerační - mezi dospělými sourozenci, švagry/švagrovými.

Program konference

Na téma konference lze nahlížet optikou různých vědních disciplín - kromě sociologických příspěvků jsou vítané i příspěvky z oborů jako sociální antropologie rodiny a příbuzenství, rodinná pedagogika, psychologie rodiny, demografie, genderová studia apod.

Klíčové přednášky prosloví:

prof. Ingrid Arnet Connidis, Ph.D. University of Western Ontario, Canada
 

Kromě tematické části bude mít konference i otevřenou část. Jejím cílem je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti. Na předchozích olomouckých sociologických konferencích se ukázalo, že je velmi přínosné diskutovat o tom, na čem pracujeme, jakými tématy se zabýváme, jak rozvíjíme teorii a metodologii, jak popisujeme a analyzujeme společnost apod.

Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří se mohou přihlásit do kterékoliv z obou částí konference.

Konference se uskuteční ve dnech 16. 10. (zahájení asi ve 14 hodin) – 18. 10. 2019 v Olomouci.

Jednacím jazykem bude čeština/slovenština a angličtina.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 30. 6. 2019 (http://bit.ly/devataolomoucka).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 1 000 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.    

Konferenční výbor zašle do konce července 2019 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o zařazení vybraných příspěvků do programu konference, o způsobu úhrady konferenčního poplatku a o plánovaném průběhu konference.  

Konferenční výbor:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
Mgr. Jana Korečková
 

Kompletní fotogalerii konference naleznete pod odkazy:

https://www.zonerama.com/AlenaZapletalova/Album/5710601

https://www.zonerama.com/AlenaZapletalova/Album/5687744?fbclid=IwAR2zGma0hAjEj-aEf01zvtIBPrU1_qGP4QThouIn7jEyTt92QocI4PMM0Z0


FOTOGALERIE

 

Archiv minulých ročníků

8. sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá 
osmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, 
tentokrát na téma:

Společnost a moderní technologie

Cílem tematické části konference je přispět k reflexi dopadů technologií na společnost a jednotlivce. Jaké jsou (budou) dopady robotizace a nových technologií na trh práce? Jak ovlivní sdílená ekonomika kapitalismus a způsob života? Jak ovlivňují a ovlivní sociální sítě a nové komunikační technologie sociální vazby, společenské instituce, intimitu a veřejný prostor? Čekají nás nové typy sociálních nerovností? Mají budoucnost v rukou technokraté a průmyslníci? Jsme uvězněni v železné kleci racionality a moderních technologií? Má sociologie vytvářet možné scénáře budoucnosti? Potřebujeme „giddensovské“ realistické utopie a modely dobré společnosti?

Kromě tematické části bude mít konference i otevřenou část. Jejím cílem je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti. Na předchozích olomouckých sociologických konferencích se ukázalo, že je velmi přínosné diskutovat o tom, na čem pracujeme, jakými tématy se zabýváme, jak rozvíjíme teorii a metodologii, jak popisujeme a analyzujeme společnost apod.

Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří se mohou přihlásit do kterékoliv z obou částí konference.

Termín a přihláška

Konference se uskuteční ve dnech 17. 10. (zahájení asi ve 14 hodin) – 19. 10. 2018 v Olomouci.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 30. 6. 2018 (přihláška).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 1 000 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.    

Konferenční výbor zašle do konce července 2018 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o způsobu úhrady konferenčního poplatku, o plánovaném průběhu konference a o zařazení vybraných příspěvků do programu konference.  

Konferenční výbor:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D. 
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková
Mgr. Jana Korečková
Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.


7. sociologická konference

Společnost a sociologie

Ve dnech 18. – 20. října 2017 se konala již 7. olomoucká sociologická podzimní konference, kterou pod záštitou České sociologické společnosti pořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na konferenci vystoupilo 84 účastníků včetně sociologů ze Slovenska a Polska. Bylo na ní předneseno 40 příspěvků mapujících různé oblasti života české, slovenské i polské společnosti. Důležitým tématem se stala např. práce a trh práce, procesy v oblasti politiky nebo také hodnotové orientace. Poměrně novou a zajímavou předmětovou orientaci tvořily analýzy moderních komunikačních médií. Mezi nejzajímavější příspěvky z této oblasti patřila studie tematizující soukromí youtuberů. Ti podle studie přispívají k tvorbě vzorců chování mládeže, zároveň však riskují ztrátu svého soukromí. Výrazným znakem konferenčních příspěvků byla snaha o propojení teorie a metodiky výzkumu. Nedílnou součástí konference bylo vyhlášení výsledků studentské soutěže České sociologické společnosti Cena Miloslava Petruska o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2016.

Abstrakty a powerpointové prezentace přednesených příspěvků lze nalézt níže na stránce.

PROGRAM KONFERENCE

Výzva konference ke stažení ZDE

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Abstrakty příspěvků a prezentace ke stažení

Abstrakty příspěvků jsou dostupné ZDE

PREZENTACE

18. 10. 2017, STŘEDA

Plénum 13.30 – 15.30 (aula)

Sekce A 16.00 – 18.00 (aula)

Sekce B 16.00 – 18.00 (4.09)

19. 10. 2017, ČTVRTEK

Sekce C 9.00 – 11.00 (aula)

Sekce D 9.00 – 11.00 (4.09)

Plénum 11.30 – 13.30 (aula)

Sekce E 15.00 – 17.00 (aula)

Sekce F 15.00 – 17.00 (4.09)

20. 10. 2017 pátek 

Sekce G 9.00 – 11.00 (aula)

Sekce H 9.00 – 11.00 (4.09)

Plénum 11.30 – 13.30 (aula)

Sekce J 14.30 – 16.30 (aula)

Sekce K 14.30 – 16.30 (4.09)


6. sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala

šestou olomouckou podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na otevřené téma:

Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy

(pod záštitou České sociologické společnosti)

Letošní již šestá podzimní olomoucká sociologická konference se konala 19. – 21. října v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a nabídla prostor pro diskuse široké sociologické veřejnosti. Konference nazvaná Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy nebyla letos věnována specifickému tématu, jak tomu bylo v letech minulých. Jejím cílem bylo poskytnout informace o zaměření výzkumu a práce co nejširšího okruhu českých sociologů. 

Na konferenci se přihlásilo 75 zájemců a zaznělo na ní 42 příspěvků. Se svými příspěvky nevystoupili jen účastníci z Česka, ale také ze Slovenska, Polska a Rakouska. Organizátoři konference letos neoddělili studentskou sekci od hlavního programu a příspěvky studentů zařadili do hlavního programu. Umožnili tak studentům přímou konfrontaci se zkušenými výzkumníky.

V přestávce čtvrtečního odpoledního jednání byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže České sociologické společnosti Cena Miloslava Petruska o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2015. 

Finanční podporu konferenci poskytla Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a záštitu nad ní převzala Česká sociologická společnost.

Program konference je dostupný ZDE

Přípravný výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková

Abstrakty a prezentace ke stažení

Abstrakty příspěvků jsou dostupné ZDE

PREZENTACE

STŘEDA 19. 10.

13:00 - 15:00

Michal Šindelář, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita: „Být já cikánem, tak se hanbou propadnu!“ Diskurz anticiganismujako zdroj pozitivní sociální identity

Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV, Bratislava: Prečo sa v slovenskej drogovej politike presadil reštriktívny model?

Miroslav Scheinost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci: Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Markéta Seidlová, Katedra sociologie, andragogiky a kulturníantropologie, FF UP v Olomouci: Role měst a obcí při integraci imigrantů: zkušenosti z Francie a z Kanady

15:30 - 17:30

Martin Ďurďovič, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.: Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu

Veronika Gigalová, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Intuitivní rozhodování manažerů a metafory

Eva Šerá, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Členství/nečlenství v JZD Slušovice. Analýza normativních struktur jednání v naracích bývalých pracovníků 

Jana Marie Šafránková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Centrum školského managementu: Vysoké školství a současný trh práce

Tomáš Doseděl a Tomáš Katrňák, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita: Genderová mezera v příjmech v době vzdělanostní expanze

ČTVRTEK 20. 10.

9:00 - 10:30

Urszula Swadźba, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska: From the society of real socialism to market society. Changes in the value system of Polish society

Libor Prudký, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze: Vývoj stěžejních hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002–2014

František Murgaš, Technická univerzita v Liberci, Katedra geografie FP TUL: Societální hodnoty a spokojenost se životem

Klára Dundrová, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Evropské hodnoty

11:00 - 12:30

Dan Ryšavý, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci: Kdo v malých obcích žije z politiky?

Lukáš Linek, Sociologický ústav AV ČR: Efekt domácnosti na volební účast

Aleš Kudrnáč, Sociologický ústav AV ČR: Osobnostní rysy a politická účinnost. Vliv potřeby poznání a Big 5 na politickou účinnost mladých lidí

Paulína Tabery, Martin Buchtík a Jiří Vinopal, Sociologický ústav AV ČR: Homogenita názorů v primárních a sekundárních skupinách a vznik (falešné) shody názorů

14:00 - 16:00

Krzysztof Piróg, Institute of Sociology, University of Rzeszów: Marshall McLuhan’s concept of “hot” and “cool” media and attitudes of Polish students towards the twentieth century Polish history

Hubert Kotarski, Institute of Sociology, University of Rzeszów: Social and cultural capital as factors of social differentiation inhabitants of the Podkarpackie region

Inna Bell, Polská akademie věd (Graduate School for Social Research): Continuity and Change of Czech Youth Organisations: A Test of Institutional Theory

Libora Oates-Indruchová, Univerzita Graz, Rakousko: Cenzura, autocenzura a ezopský jazyk ve vědeckých textech z doby normalizace

Jakub Mlynář, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: „To jsme všichni měli ten pocit – musíme se toho zbavit, musíme na to zapomenout“: Poválečné komemorativní aktivity v ČSR a jejich vztah k židovské identitě 

16:30 - 18:00

Jakub Holas, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha: Sociální dezorganizace a obavy z kriminality

Miloš Havelka, Fakulta humanitních studií UK v Praze: Identita: ani substance, ani moralita

Dušan Janák, Centrum empirických výzkumů, Slezská univerzita v Opavě; František Kalvas, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Musí být funkcionalismus statický? Modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy

Kateřina Holubová, Adéla Javůrková a Renáta Topinková, Katedra sociologie FF UK: Význam periodika AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica v dějinách české sociologie

PÁTEK 21. 10.

9:00 - 11:00

František Kalvas, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Mapování současné podoby české náboženské kolektivní paměti: Kombinace Q-metody a reprezentativního šetření

Lukáš Dirga, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP; Jan Váně, Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni: Koncept pragmatické víry v kontextu českého vězeňství

Viera Štefancová, Katedra sociologie FF UKF v Nitre: Vnímanie a sebavnímanie generácií v súčasnej spoločnosti

Arnošt Svoboda, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci: Možnosti využití konceptu subkultur v sociologii sportu

Ivan Chorvát, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR: Struktura volnočasových aktivit v ČR a SR

11:30 - 13:30

Lucie Vondráčková, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie: Hormonální antikoncepce jako téma internetových diskusí

Martin Lakomý, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií: Je poskytování péče cestou ke šťastnému a smysluplnému stárnutí?

Eva Laiferová, Ľudmila Mistríková, Katedra sociológie FiF UK Bratislava: Stereotypy každodennosti ako rizikové faktory zdravia mladých ľudí

Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Přemysl Hanák a Lubica Juríčková, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období

Lukáš Dirga, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci; Alena Lochmannová, Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni; Petr Juříček, Vězeňská služba České republiky: Sexuální kontakty v českých mužských věznicích: násilí, nebo byznys?

14:30 - 16:30

Tomáš Karger, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Vrůstání, nebo zapomínání? Kolektivní paměť a současná generace studentů

Rudolf Franěk, důchodce: Česko-německé vztahy v 19. a 20. století a jejich rozdílné interpretace 

Magdaléna Gorčíková, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze; Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR: Jazykově-kognitivní dovednosti dětí na počátku školní docházky 

Gizela Brutovská, PU v Prešove, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychologie, Katedra andragogiky: Aktuálne problémy troch typov romských komunít v Košickom samosprávnom kraji 

Josef Bernard, Sociologický ústav AV ČR: Chudí lidé v chudých krajích: Sociální nerovnosti jako manifestace lokální struktury příležitostí

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)